Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

30. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia – 28 maja 2011

fot. arch.ABC
Społecznej Krucjaty Miłość

  1. Sza­nuj każ­de­go czło­wie­ka, bo Chry­stus w nim żyje. Bądź wraż­li­wy na dru­gie­go czło­wie­ka, two­je­go bra­ta.
  2. Myśl dobrze o wszyst­kich – nie myśl źle o nikim. Sta­raj się nawet w naj­gor­szym zna­leźć coś dobre­go.
  3. Mów zawsze życz­li­wie o dru­gich – nie mów źle o bliź­nich. Napraw krzyw­dę wyrzą­dzo­ną sło­wem. Nie czyń roz­dź­wię­ku mię­dzy ludź­mi.
  4. Roz­ma­wiaj z każ­dym języ­kiem miło­ści. Nie pod­noś gło­su. Nie prze­kli­naj. Nie rób przy­kro­ści. Nie wyci­skaj łez. Uspo­ka­jaj i oka­zuj dobroć.
  5. Prze­ba­czaj wszyst­ko, wszyst­kim. Nie cho­waj w ser­cu ura­zy. Zawsze pierw­szy wycią­gnij rękę do zgo­dy.
  6. Dzia­łaj zawsze na korzyść bliź­nie­go. Czyń dobrze każ­de­mu, jak­byś pra­gnął, aby tobie tak czy­nio­no. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czyn­nie współ­czuj w cier­pie­niu. Chęt­nie spiesz z pocie­chą, radą, pomo­cą, ser­cem.
  8. Pra­cuj rze­tel­nie, bo z owo­ców twej pra­cy korzy­sta­ją inni, jak Ty korzy­stasz z pra­cy dru­gich.
  9. Włącz się w spo­łecz­ną pomoc bliź­nim. Otwórz się ku ubo­gim i cho­rym. Uży­czaj ze swe­go. Sta­raj się dostrzec potrze­bu­ją­cych wokół sie­bie.
  10. Módl się za wszyst­kich, nawet za nie­przy­ja­ciół.

ks. kard. Ste­fan Wyszyń­ski