Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Chrzest dziecka przed Pierwszą Komunią św.

+++ Mamy 7-let­nie­go syna. W przy­szłym roku będzie w dru­giej kla­sie i pra­gnie wraz z inny­mi dzieć­mi przy­stą­pić do I Komu­nii św. Nie­ste­ty, nie ochrzci­li­śmy go, bo żyje­my bez ślu­bu, prak­tycz­nie nie cho­dzi­my do kościo­ła poza więk­szy­mi świę­ta­mi oraz przy oka­zji pogrze­bu czy ślu­bu. Zda­ję sobie spra­wę, że pono­si­my peł­ną odpo­wie­dzial­ność za wycho­wa­nie reli­gij­ne nasze­go syna, ale jakoś nie potra­fi­my zmie­nić nasze­go życia. Nasz syn nie wie, że nie jest ochrzczo­ny. (…) Co zro­bić, aby mógł otrzy­mać Chrzest i przy­stą­pić do Komu­nii św.?

Marian

+++ Rodzi­ce mają obo­wią­zek trosz­czyć się, aże­by ich dzie­ci zosta­ły ochrzczo­ne w pierw­szych tygo­dniach; moż­li­wie naj­szyb­ciej po uro­dze­niu (por. kan. 867 § 1 KPK). Gdy­by się jed­nak zda­rzy­ło, że dziec­ko zgło­szo­ne do Chrztu skoń­czy­ło już siód­my rok życia, wów­czas ma ono być trak­to­wa­ne jak oso­ba doro­sła, któ­ra przyj­mu­je ten sakra­ment po odby­ciu odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia, nazy­wa­ne­go kate­chu­me­na­tem (por. kan. 851 i 852 KPK). Jeśli dziec­ko cho­dzi na kate­che­zę, kate­chu­me­nat w takiej sytu­acji połą­czo­ny jest z przy­go­to­wa­niem dziec­ka do przy­ję­cia Pierw­szej Komu­nii św. i pole­ga na uczęsz­cza­niu na lek­cje reli­gii w szko­le, na regu­lar­nym uczest­nic­twie i prze­ży­wa­niu Mszy św. nie­dziel­nej oraz świą­tecz­nej i na bez­po­śred­nim przy­pa­ra­fial­nym przy­go­to­wa­niu się do przy­ję­cia sakra­men­tów: Chrztu św., spo­wie­dzi i Eucha­ry­stii. Za przy­go­to­wa­nie takie­go dziec­ka do Chrztu św. odpo­wie­dzial­ny jest ksiądz pro­boszcz, któ­ry może sam pro­wa­dzić przy­go­to­wa­nie, bądź zle­cić kate­che­cie, któ­ry przy­go­to­wu­je dzie­ci do I Komu­nii św. Rodzi­ce, ponie­waż są praw­ny­mi opie­ku­na­mi dziec­ka, powin­ni zatem z proś­bą o Chrzest dziec­ka zwró­cić się do swe­go pro­bosz­cza. W proś­bie powin­ni wyja­śnić, dla­cze­go dotych­czas nie ochrzci­li dziec­ka i zapew­nić, że doło­żą wszel­kich sta­rań, aby ich dziec­ko prak­ty­ko­wa­ło przy­ję­tą wia­rę. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o umoż­li­wie­nie dziec­ku uczest­nic­twa w kate­che­zie przy­pa­ra­fial­nej, gdzie odby­wa się przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu pojed­na­nia i Eucha­ry­stii, a dla dziec­ka nie­ochrz­czo­ne­go rów­nież do Chrztu św. Rodzi­ce mają tak­że obo­wią­zek umoż­li­wić dziec­ku udział w nie­dziel­nej Mszy św. tak w okre­sie przy­go­to­wa­nia, jak i już po przy­ję­ciu Chrztu św. Nale­ży z całą mocą pod­kre­ślić, że dziec­ko chrzczo­ne przed Pierw­szą Komu­nią Świę­tą przyj­mu­je ten sakra­ment ze wzglę­du na swo­ją wia­rę, któ­rą już prak­ty­ku­je, bez wzglę­du na to, czy rodzi­ce są dla nie­go dobrym przy­kła­dem w prze­ży­wa­niu swej wia­ry czy, nie­ste­ty, tak nie jest, cho­ciaż­by dla­te­go, że żyjąc w związ­ku nie­sa­kra­men­tal­nym, nie mogą przy­stę­po­wać do sakra­men­tów.
+++ Nie nale­ży też zwle­kać z decy­zją o powie­dze­niu dziec­ku praw­dy o bra­ku Chrztu św. Dziec­ko ma pra­wo o tym wie­dzieć. Trze­ba tutaj jed­nak wiel­kiej roz­trop­no­ści i jed­no­cze­śnie uczci­we­go wyja­śnie­nia dziec­ku tego pro­ble­mu, tak by potem nie stra­ci­ło zaufa­nia do swo­ich rodzi­ców. Jest to wiel­kie wyzwa­nie dla rodzi­ców, by dziec­ku pomóc w jego roz­wo­ju ducho­wym, jeśli sami mają z tym pro­blem. Jest to tak­że dla rodzi­ców oka­zją do prze­my­śle­nia swe­go życia i pod­ję­cia tru­du nawró­ce­nia.

ks. Janusz Sądel