Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

+++ Boże w Trój­cy Świę­tej Jedy­ny, Ty w swo­jej nie­wy­po­wie­dzia­nej dobro­ci powo­łu­jesz cią­gle nowych apo­sto­łów, aby przy­bli­ża­li świa­tu Two­ją Miłość. Bądź uwiel­bio­ny za to, że dałeś nam opatrz­no­ścio­we­go Paste­rza Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go, Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia.

+++ Boże, źró­dło wszel­kiej świę­to­ści, spraw, pro­si­my Cię, aby Kościół zali­czył go do gro­na swo­ich świę­tych. Wej­rzyj na jego hero­icz­ną wia­rę, cał­ko­wi­te odda­nie się Tobie, na jego męstwo wobec prze­ciw­no­ści i prze­śla­do­wań, któ­re zno­sił dla imie­nia Twe­go.

+++ Pomnij, jak bar­dzo umi­ło­wał Kościół Two­je­go Syna, jak wier­nie kochał Ojczy­znę i każ­de­go czło­wie­ka, bro­niąc jego god­no­ści i praw, prze­ba­cza­jąc wro­gom, zło dobrem zwy­cię­ża­jąc.

+++ Otocz chwa­łą wier­ne­go Słu­gę Two­je­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła, któ­ry wszyst­ko posta­wił na Mary­ję i Jej zawie­rzył bez gra­nic, u Niej szu­ka­jąc pomo­cy w obro­nie wia­ry Chry­stu­so­wej i wol­no­ści Naro­du. Ojcze nie­skoń­cze­nie dobry, uczyń go orę­dow­ni­kiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

+++ Pokor­nie Cię bła­gam, Boże, udziel mi za wsta­wien­nic­twem Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go tej łaski, o któ­rą Cię teraz szcze­gól­nie pro­szę…