Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Dz 6,1–7
1 P 2,4–9
J 14,1–12

Ja jestem drogą, prawdą i życiem

Słowa życia
+++ Jezus powie­dział do swo­ich uczniów:
+++ Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze. Wie­rzy­cie w Boga? I we Mnie wierz­cie. W domu Ojca mego jest miesz­kań wie­le. Gdy­by tak nie było, to bym wam powie­dział. Idę prze­cież przy­go­to­wać wam miej­sce. A gdy odej­dę i przy­go­tu­ję wam miej­sce, przyj­dę powtór­nie i zabio­rę was do sie­bie, aby­ście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Zna­cie dro­gę, dokąd Ja idę.
+++ Ode­zwał się do Nie­go Tomasz: Panie, nie wie­my, dokąd idziesz. Jak więc może­my znać dro­gę? Odpo­wie­dział mu Jezus: Ja jestem dro­gą i praw­dą, i życiem. Nikt nie przy­cho­dzi do Ojca ina­czej jak tyl­ko prze­ze Mnie. Gdy­by­ście Mnie pozna­li, zna­li­by­ście i moje­go Ojca. Ale teraz już Go zna­cie i zoba­czy­li­ście.
Rzekł do Nie­go Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar­czy.
+++ Odpo­wie­dział mu Jezus: Fili­pie, tak dłu­go jestem z wami, a jesz­cze Mnie nie pozna­łeś? Kto Mnie zoba­czył, zoba­czył tak­że i Ojca. Dla­cze­go więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wie­rzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, któ­re wam mówię, nie wypo­wia­dam od sie­bie. Ojciec, któ­ry trwa we Mnie, On sam doko­nu­je tych dzieł. Wierz­cie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeże­li zaś nie, wierz­cie przy­naj­mniej ze wzglę­du na same dzie­ła.
+++ Zapraw­dę, zapraw­dę powia­dam wam: Kto we Mnie wie­rzy, będzie tak­że doko­ny­wał tych dzieł, któ­rych Ja doko­nu­ję, owszem i więk­sze od tych uczy­ni, bo Ja idę do Ojca.
Jesz­cze tyle rze­czy nie­ja­snych, trud­nych
do prze­wi­dze­nia, nie­do­po­wie­dzia­nych…
A Jezus mówi o swo­im odej­ściu. „Nie wie­my,
dokąd idziesz… Pokaż nam Ojca…” – pyta­nia
ostat­niej szan­sy. Sta­wia­ne z nadzie­ją na nowe
i peł­ne wyja­śnie­nie. Tym­cza­sem wyja­śnie­nie już było. Tak mimo­cho­dem, w dro­dze, pośród wie­lu innych pouczeń i czy­nów. Odpo­wiedź już zosta­ła udzie­lo­na. I to wyczer­pu­ją­ca. Lecz dla­cze­go ucznio­wie naj­zwy­czaj­niej w świe­cie ją prze­ga­pi­li?

rs