Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wstań i walcz!

Klauzula
sumienia także dla farmaceutów!

Już 9472 pod­pi­sy zebra­li na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej far­ma­ceu­ci doma­ga­ją­cy się pra­wa do nie­sprze­da­wa­nia środ­ków far­ma­ko­lo­gicz­nych nisz­czą­cych ludz­ką płod­ność lub zabi­ja­ją­cych zaro­dek ludz­ki w począt­kach jego ist­nie­nia. Akcja nadal trwa i war­to ją poprzeć! Odpo­wied­nią dekla­ra­cję – for­mu­larz popar­cia zna­leźć moż­na na stro­nie: www.sumienie-farm.pl.

+++ [pullquote]DEKLARACJA POPARCIA PRAWA DO SPRZECIWU SUMIENIA DLA FARMACEUTÓW
Dekla­ru­ję popar­cie dla far­ma­ceu­tów do peł­ne­go korzy­sta­nia z pra­wa sprze­ci­wu sumie­nia wobec sprze­da­ży środ­ków nisz­czą­cych ludz­kie życie i ludz­ką płod­ność. Zde­cy­do­wa­nie sprze­ci­wiam się nakła­da­niu obo­wiąz­ku sprze­da­ży tych pro­duk­tów na far­ma­ceu­tów czy też apte­ki. Narzu­ca­nie takich zobo­wią­zań jest wyra­zem pre­sji i dys­kry­mi­na­cji, cze­go wyraź­nie zabra­nia rezo­lu­cja Rady Euro­py z dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2010 roku. Jest ono rów­nież sprzecz­ne z Kodek­sem Ety­ki Apte­ka­rza (par. 3), w któ­rym stwier­dza się, że powo­ła­niem apte­ka­rza jest współ­udział w ochro­nie życia i zdro­wia oraz zapo­bie­ga­nie cho­ro­bom, a tak­że z par. 4 mówią­cym, że far­ma­ceu­ta musi posia­dać wol­ność postę­po­wa­nia zgod­nie ze swo­im sumie­niem. Każ­dy far­ma­ceu­ta lub wła­ści­ciel apte­ki powi­nien, zgod­nie ze swo­im sumie­niem i Kodek­sem Ety­ki Apte­ka­rza, mieć wol­ność wybo­ru odno­śnie sprze­da­ży tych środ­ków, jak i posia­da­nia ich we wła­snej aptece.[/pullquote]fot. www.sumienie-farm.pl„Rada Euro­py dnia 7 paź­dzier­ni­ka 2010 przy­ję­ła rezo­lu­cję pt. Pra­wo do klau­zu­li sumie­nia w ramach legal­nej opie­ki medycz­nej” – czy­ta­my na wymie­nio­nej wyżej stro­nie. „Wzy­wa ona do respek­to­wa­nia pra­wa pra­cow­ni­ków medycz­nych do klau­zu­li sumie­nia. Z tego pra­wa korzy­sta­ją w Pol­sce leka­rze, jed­nak odma­wia się go far­ma­ceu­tom, głów­nie pra­cu­ją­cym w pol­skich apte­kach.
+++ Far­ma­ceu­ci są zmu­sza­ni do sprze­da­wa­nia środ­ków far­ma­ko­lo­gicz­nych nisz­czą­cych ludz­ką płod­ność lub zabi­ja­ją­cych zaro­dek ludz­ki w począt­kach jego ist­nie­nia. Jest to objaw poważ­nej dys­kry­mi­na­cji, któ­rej doświad­cza­ją pol­scy far­ma­ceu­ci, pozba­wie­ni pra­wa do korzy­sta­nia z klau­zu­li sumie­nia. Dzia­ła­nie takie jest tak­że sprzecz­ne z Kodek­sem Etycz­nym Apte­ka­rza, w któ­rym w par. 3 stwier­dza się, że powo­ła­niem apte­ka­rza jest współ­udział w ochro­nie życia i zdro­wia oraz zapo­bie­ga­nie cho­ro­bom, a tak­że z par. 4. mówią­cym, że far­ma­ceu­ta musi posia­dać wol­ność postę­po­wa­nia zgod­nie ze swo­im sumie­niem”.
+++ „Zwra­ca­my się do wszyst­kich ludzi dobrej woli o popar­cie pra­wa far­ma­ceu­tów do wol­no­ści wybo­ru oraz do odmo­wy pro­mo­cji i sprze­da­ży środ­ków nisz­czą­cych płod­ność i ludz­kie życie u jego począt­ku” – ape­lu­ją współ­or­ga­ni­za­to­rzy akcji – gdań­ski Oddział Sto­wa­rzy­sze­nia Far­ma­ceu­tów Kato­lic­kich oraz Human Life Inter­na­tio­nal Pol­ska.
+++ Popar­cie pra­wa far­ma­ceu­tów do sprze­ci­wu sumie­nia jest pierw­szym kro­kiem do zmia­ny obo­wią­zu­ją­ce­go w tym wzglę­dzie pra­wa.

oprac. fd