Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wszyscy ochrzczeni są powołani do świętości”

Jasna Góra, 3 paź­dzier­ni­ka 1970 r.
+++ Jeśli chcesz odno­wy, wzro­stu i żywot­no­ści Kościo­ła – zostań świę­tym.
+++ Jeśli chcesz być kato­li­kiem poso­bo­ro­wym, współ­cze­snym – zostań świę­tym.
+++ Jeśli chcesz pomóc każ­de­mu czło­wie­ko­wi i całej ludz­ko­ści – zostań świę­tym.
+++ Jeśli chcesz two­rzyć nowe cza­sy i nową histo­rię – zostań świę­tym, ponie­waż:
+++ Tyl­ko świę­ci dostrze­ga­ją dro­gi, jakie Bóg nakre­ślił Kościo­ło­wi i ludz­ko­ści. Tyl­ko świę­ci rozu­mie­ją wyma­ga­nia Ewan­ge­lii. Tyl­ko świę­ci poj­mu­ją orę­dzie, jakie Bóg kie­ru­je do ich cza­sów. Tyl­ko świę­ci sta­ją się począt­kiem nowych cza­sów: cza­sów, któ­rych wiecz­na mło­dość – to nie­ustan­ne odkry­wa­nie Chry­stu­sa.
+++ Zostać świę­tym – to zde­cy­do­wa­nie, cier­pli­wie, wytrwa­le, z entu­zja­zmem iść za Chry­stu­sem, sta­jąc się coraz bar­dziej czło­wie­kiem – obra­zem Boga.
+++ Dziś Kościół naj­bar­dziej potrze­bu­je świę­tych (Paweł VI, 24 kwiet­nia 1970 r.)

Na dro­gę do świę­to­ści bło­go­sła­wi
+ Ste­fan Kar­dy­nał Wyszyń­ski
– Pry­mas Pol­ski