Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Chrzest
warunkowy

+++ Nie może­my mieć wła­snych dzie­ci, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy adop­to­wać dziec­ko. Koń­czy­my już czas przy­go­to­wa­nia i już wkrót­ce będzie z nami trzy­let­nia Gabry­sia. Jeste­śmy kato­li­ka­mi i chcie­li­by­śmy wycho­wać ją po kato­lic­ku. Nie mamy jed­nak pew­no­ści, czy jest ochrzczo­na. Praw­do­po­dob­nie Gabry­sia zosta­ła ochrzczo­na, jed­nak nie otrzy­ma­li­śmy żad­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go ten fakt, ani infor­ma­cji, gdzie mogła być ochrzczo­na. Spraw­dza­li­śmy w para­fii w pobli­żu miej­sca uro­dze­nia, ale nie uda­ło nam się tam zna­leźć żad­nych infor­ma­cji. (…)

Ali­na i Andrzej

+++ Spra­wa Chrztu św. jest nie­zmier­nie waż­na, ponie­waż sakra­ment ten jest koniecz­ny do zba­wie­nia i sta­no­wi „bra­mę” do waż­ne­go przy­ję­cia pozo­sta­łych sakra­men­tów. Rów­no­cze­śnie, ponie­waż Chrzest wyci­ska nie­znisz­czal­ny cha­rak­ter sakra­men­tal­ny (por. kan. 845 § 1 KPK), nie wol­no go powta­rzać. Jeśli jed­nak ist­nie­ją poważ­ne wąt­pli­wo­ści koniecz­nie nale­ży usta­lić, czy Chrzest został udzie­lo­ny, i czy został udzie­lo­ny waż­nie, zwłasz­cza jeśli dziec­ko zosta­ło ochrzczo­ne „z wody”, w nie­bez­pie­czeń­stwie śmier­ci, np. przez pie­lę­gniar­kę.
+++ W przed­sta­wio­nym przy­pad­ku nale­ża­ło­by spraw­dzić, czy Gabry­sia zosta­ła ochrzczo­na w para­fii zamiesz­ka­nia rodzi­ców bądź w para­fii, gdzie znaj­du­je się szpi­tal (dziec­ko mogło być ochrzczo­ne w szpi­ta­lu), lub też w para­fii, na tere­nie któ­rej znaj­du­je się dom dziec­ka. Być może w mię­dzy­cza­sie dziec­ko prze­by­wa­ło jesz­cze na tere­nie innych para­fii i tam zosta­ło ochrzczo­ne. Cho­dzi o prze­pro­wa­dze­nie w tej spra­wie rze­tel­nych docie­kań. Jeśli są jakieś poszla­ki, iż dziec­ko zosta­ło ochrzczo­ne, nale­ża­ło­by spraw­dzić wszyst­kie te śla­dy. Być może uda się dotrzeć do chrzest­nych bądź świad­ków Chrztu św. Okres trzech lat nie jest zbyt dłu­gi i jeśli taki fakt miał miej­sce, ist­nie­je duże praw­do­po­do­bień­stwo uzy­ska­nia świa­dec­twa Chrztu św. bądź też udo­wod­nie­nia przy­ję­cia go. Mogło być tak, iż Gabry­sia zosta­ła ochrzczo­na, ale fakt Chrztu nie został odno­to­wa­ny w para­fial­nej księ­dze ochrzczo­nych.
+++ Dopie­ro wów­czas, gdy mimo wszech­stron­nych poszu­ki­wań, nadal będzie uza­sad­nio­na wąt­pli­wość w usta­le­niu, Chrztu nale­ży udzie­lić warun­ko­wo (por. kan. 869 § 1 KPK). W takiej sytu­acji trze­ba zwró­cić się do księ­dza pro­bosz­cza, by omó­wić pro­blem oraz przed­sta­wić rezul­ta­ty pod­ję­tych poszu­ki­wań.
+++ Sakra­men­tu Chrztu św. w takich oko­licz­no­ściach udzie­la się podob­nie jak przy zwy­czaj­nym Chrzcie św. Róż­ni­ca jest jedy­nie w for­mu­le sakra­men­tal­nej, któ­ra brzmia­ła­by nastę­pu­ją­co: „Gabrie­lo, jeże­li nie zosta­łaś ochrzczo­na, ja cie­bie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go”. Wyko­nu­je się tak­że wszyst­kie obrzę­dy uzu­peł­nia­ją­ce. Fakt Chrztu zosta­je odno­to­wa­ny w Księ­dze Chrztów w waszej Para­fii i tam w przy­szło­ści będzie moż­na uzy­skać świa­dec­two Chrztu św.

ks. Janusz Sądel