Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Litania do Bł. Jana Pawła II

 fot. ks. Roman Walczak
fot. ks. Roman Wal­czak

Kyrie ele­ison, Chry­ste ele­ison, Kyrie ele­ison.
Chry­ste usłysz nas, Chry­ste wysłu­chaj nas.
Ojcze z nie­ba, Boże – zmi­łuj się nad nami.
Synu Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże – zmi­łuj się nad nami.
Duchu Świę­ty, Boże – zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże – zmi­łuj się nad nami.
Świę­ta Mary­jo – módl się za nami.
Bło­go­sła­wio­ny Janie Paw­le – módl się za nami.
Zanu­rzo­ny w Ojcu, boga­tym w miło­sier­dzie,
Zjed­no­czo­ny z Chry­stu­sem, Odku­pi­cie­lem czło­wie­ka,
Napeł­nio­ny Duchem Świę­tym, Panem i Oży­wi­cie­lem,
Cał­ko­wi­cie odda­ny Maryi,
Przy­ja­cie­lu Świę­tych i Bło­go­sła­wio­nych,
Następ­co Pio­tra i Słu­go sług Bożych,
Stró­żu Kościo­ła naucza­ją­cy prawd wia­ry,
Ojcze Sobo­ru i wyko­naw­co jego wska­zań,
Umac­nia­ją­cy jed­ność chrze­ści­jan i całej rodzi­ny ludz­kiej,
Gor­li­wy Miło­śni­ku Eucha­ry­stii,
Nie­stru­dzo­ny Piel­grzy­mie tej zie­mi,
Misjo­na­rzu wszyst­kich naro­dów,
Świad­ku wia­ry, nadziei i miło­ści,
Wytrwa­ły Uczest­ni­ku cier­pień Chry­stu­so­wych,
Apo­sto­le pojed­na­nia i poko­ju,
Pro­mo­to­rze cywi­li­za­cji miło­ści,
Gło­si­cie­lu Nowej Ewan­ge­li­za­cji,
Mistrzu wzy­wa­ją­cy do wypły­nię­cia na głę­bię,
Nauczy­cie­lu uka­zu­ją­cy świę­tość jako mia­rę życia,
Papie­żu Boże­go Miłosierdzia,Kapłanie gro­ma­dzą­cy Kościół na skła­da­nie ofiary,Pasterzu pro­wa­dzą­cy owczar­nię do nie­ba,
Bra­cie i Mistrzu kapła­nów,
Ojcze osób kon­se­kro­wa­nych,
Patro­nie rodzin chrze­ści­jań­skich,
Umoc­nie­nie mał­żon­ków,
Obroń­co nie­na­ro­dzo­nych,
Opie­ku­nie dzie­ci, sie­rot i opusz­czo­nych,
Przy­ja­cie­lu i Wycho­waw­co mło­dzie­ży,
Dobry Sama­ry­ta­ni­nie dla cier­pią­cych,
Wspar­cie dla ludzi star­szych i samot­nych,
Gło­si­cie­lu praw­dy o god­no­ści czło­wie­ka,
Mężu modli­twy zanu­rzo­ny w Bogu,
Miło­śni­ku litur­gii spra­wu­ją­cy Ofia­rę na ołta­rzach świa­ta,
Uoso­bie­nie pra­co­wi­to­ści,
Zako­cha­ny w Krzy­żu Chry­stu­sa,
Przy­kład­nie reali­zu­ją­cy powo­ła­nie,
Wytrwa­ły w cier­pie­niu,
Wzo­rze życia i umie­ra­nia dla Pana,
Upo­mi­na­ją­cy grzesz­ni­ków,
Wska­zu­ją­cy dro­gę błą­dzą­cym,
Prze­ba­cza­ją­cy krzyw­dzi­cie­lom,
Sza­nu­ją­cy prze­ciw­ni­ków i prze­śla­dow­ców,
Rzecz­ni­ku i obroń­co prze­śla­do­wa­nych,
Wspie­ra­ją­cy bez­ro­bot­nych,
Zatro­ska­ny o bez­dom­nych,
Odwie­dza­ją­cy więź­niów,
Umac­nia­ją­cy sła­bych,
Uczą­cy wszyst­kich soli­dar­no­ści,
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta – prze­puść nam, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta– wysłu­chaj nas, Panie.
Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta – zmi­łuj­się nad nami.
Módl się za nami bło­go­sła­wio­ny Janie Paw­le. Aby­śmy życiem i sło­wem gło­si­li świa­tu Chry­stu­sa, Odku­pi­cie­la czło­wie­ka.
Módl­my się: Miło­sier­ny Boże, przyj­mij nasze dzięk­czy­nie­nie za dar apo­stol­skie­go życia i posłan­nic­twa bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II i za jego wsta­wien­nic­twem pomóż nam wzra­stać w miło­ści do Cie­bie i odważ­nie gło­sić miłość Chry­stu­sa wszyst­kim ludziom. Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen.
(modli­twa posia­da impri­ma­tur Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go, ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, z 12 kwiet­nia 2011 r.)