Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Dz 8,5–8.14–171 P 3,15–18J 14,15–21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa życia
+++ Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. Ja zaś będę pro­sił Ojca, a inne­go Pocie­szy­cie­la da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Praw­dy, któ­re­go świat przy­jąć nie może, ponie­waż Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna­cie, ponie­waż u was prze­by­wa i w was będzie. Nie zosta­wię was sie­ro­ta­mi: Przyj­dę do was. Jesz­cze chwi­la, a świat nie będzie już Mnie oglą­dał. Ale wy Mnie widzi­cie, ponie­waż Ja żyję i wy żyć będzie­cie. W owym dniu pozna­cie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy­ka­za­nia moje i zacho­wu­je je, ten Mnie miłu­je. Kto zaś Mnie miłu­je, ten będzie umi­ło­wa­ny przez Ojca mego, a rów­nież Ja będę go miło­wał i obja­wię mu sie­bie.


+++ Nie­ła­two było w murach wie­czer­ni­ka przy­ją­ćJe­zu­so­we zapew­nie­nie o innym Pocie­szy­cie­lu; jesz­cze trud­niej było w nie uwie­rzyć w dniach następ­nych, w domu Kaj­fa­sza i pod krzyżem.Jezus zmar­twych­wstał i w zasa­dzie wszyst­ko się zmie­ni­ło, a Pocie­szy­ciel nadal był nieobecny.Dopiero usil­na modli­twa wspól­no­ty przy­go­to­wa­ła wszyst­kich na Jego przy­ję­cie w dzień Pięć­dzie­siąt­ni­cy. I nadal jest potrzeb­na usil­na modli­twa wspólnoty,by Duch mógł obja­wić swą peł­ną mocy obec­ność.

rs