Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielka Nowenna Fatimska

Święty
przypomina Niepokalane Serce Maryi

+++ Dzię­ku­jąc za dar beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Jana Paw­ła II, pra­gnie­my myślą i ser­cem zgłę­bić bogac­two jego naucza­nia. Każ­dy z nas jest świa­dom tego, iż dzień 13 maja 1981 r., w któ­rym doko­na­no zama­chu na życie Papie­ża, zwró­cił uwa­gę świa­ta na Orę­dzie Mat­ki Bożej z Fati­my. Podob­nie i dzień śmier­ci 2 kwiet­nia, czy­li pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca, stał się rów­nież szcze­gól­nym wska­za­niem. Jan Paweł II uczył, że nie ma przy­pad­ków, a jedy­nie zrzą­dze­nia Bożej Opatrz­no­ści. Dla­te­go dziś, po beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II, jesz­cze raz spójrz­my przez pry­zmat wia­ry w stro­nę Fati­my.
+++ Wie­le już zosta­ło powie­dzia­ne i napi­sa­ne o Fati­mie. War­to jed­nak posta­wić sobie nastę­pu­ją­ce pyta­nia doty­czą­ce fatim­skie­go orę­dzia: co ono zawie­ra i czy dziś war­to jesz­cze do nie­go powra­cać?
+++ List paster­ski bisku­pa Venan­cio Pere­iry z Fati­my, z 1967 roku, ujmu­je w nastę­pu­ją­cy kata­log praw­dy wia­ry akcen­to­wa­ne przez obja­wie­nia fatim­skie:
+++ „– Bóg zaj­mu­je się naszy­mi spra­wa­mi, nawet naj­bar­dziej bła­hy­mi.
+++ – Z woli Boga anio­ło­wie odda­ni są na służ­bę ludziom.
+++ – Opatrz­ność i wszech­moc Boga obja­wia­ją się w nad­zwy­czaj­nych zna­kach.
+++ – Grzech nisz­czy porzą­dek stwo­rze­nia, a będąc prze­ja­wem mocy zła, odsła­nia swą osta­tecz­ną kon­se­kwen­cję: pie­kło.
+++ – Odku­pie­nie, wiel­ki dar prze­ba­cze­nia Chry­stu­sa, może zostać przy­ję­ty przez skru­chę ser­ca.
+++ – Człon­ko­wie Kościo­ła są wezwa­ni do soli­dar­ne­go zadość­uczy­nie­nia Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi.
+++ – Ludzie mają czer­pać moc do chrze­ści­jań­skie­go życia z sakra­men­tów, szcze­gól­nie z Eucha­ry­stii.
+++ – Kato­li­cy mają być synow­sko odda­ni papie­żo­wi.
+++ – Nale­ży wieść poboż­ne życie, któ­re kar­mi się tra­dy­cyj­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi, tak miły­mi Kościo­ło­wi: różań­cem, nabo­żeń­stwem do Mat­ki Bożej Bole­snej, do Mat­ki Bożej Kar­me­li­tań­skiej, do Świę­tej Rodzi­ny, do Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi”.
+++ Tak ogól­ne spoj­rze­nie na całość fatim­skie­go prze­sła­nia uświa­da­mia nam wiel­kie bogac­two tre­ści, ale nie pozwa­la dostrzec w nim kon­kret­ne­go impe­ra­ty­wu wzy­wa­ją­ce­go nas, tak­że i dziś, do dzia­ła­nia. Moż­na sądzić, iż orę­dzie fatim­skie jest aktu­al­ne, bo praw­dy wia­ry w nim zawar­te są i będą zawsze aktu­al­ne. Nie o takiej jed­nak aktu­al­no­ści Fati­my dziś mówi­my. Treść Orę­dzia Mat­ki Bożej zawie­ra bar­dzo kon­kret­ne wezwa­nia, któ­re do dziś zacho­wu­ją swą aktu­al­ność, gdyż nie zosta­ły jesz­cze wypeł­nio­ne. Aktu­al­ne, w tym wypad­ku, zna­czy wciąż nie­wy­peł­nio­ne!
+++ Musi­my zatem posta­wić sobie ponow­nie pyta­nie o treść fatim­skie­go orę­dzia czy też zapy­tać, co jest isto­tą fatim­skie­go prze­sła­nia. Wów­czas bowiem będzie­my mogli się prze­ko­nać, czy rze­czy­wi­ście wypeł­ni­li­śmy proś­bę Mat­ki Bożej z Fati­my. Co więc jest isto­tą, sed­nem obja­wień fatim­skich?
+++ Sio­stra Łucja pisze w swo­ich wspo­mnie­niach, iż Mat­ka Boża mówi­ła: „Bóg chce usta­no­wić na świe­cie nabo­żeń­stwo do mego Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca”. Bóg pra­gnie nabo­żeń­stwa do Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi; nabo­żeń­stwo to, jak wyja­śnia póź­niej Łucja, wyra­żać ma się w akcie poświę­ce­nia Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi oraz z wyna­gro­dze­nia Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi w pierw­sze sobo­ty mie­sią­ca. Oczy­wi­ście nie może­my pomi­nąć wezwa­nia do nawró­ce­nia i poku­ty, czy też do codzien­nej modli­twy różań­co­wej. Wezwa­nie to jest jed­nak swe­go rodza­ju jedy­nie wstę­pem, wpro­wa­dze­niem do zasad­ni­czej idei, któ­ra sta­no­wi sed­no fatim­skie­go prze­sła­nia, a jest nim nabo­żeń­stwo do Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi. Przy­po­mi­na nam je Ojciec Świę­ty Bene­dykt XVI w nastę­pu­ją­cy spo­sób: „Trwa cier­pie­nie Kościo­ła i trwa zagro­że­nie czło­wie­ka, a tym samym nie usta­je szu­ka­nie odpo­wie­dzi; dla­te­go wciąż aktu­al­na pozo­sta­je wska­zów­ka, któ­rą dała nam Mary­ja. Tak­że w obec­nym utra­pie­niu, gdy siła zła w naj­prze­róż­niej­szych for­mach gro­zi zdep­ta­niem wia­ry. Tak­że teraz koniecz­nie potrze­bu­je­my tej odpo­wie­dzi, któ­rej Mat­ka Boża udzie­li­ła dzie­ciom”.
+++ Dzię­ku­jąc za beaty­fi­ka­cję Jana Paw­ła II, war­to pomy­śleć o fatim­skiej dro­dze ku świę­to­ści, dro­dze prze­mia­ny ludz­kich sumień i obli­cza współ­cze­sne­go świa­ta, jaką wska­zał Świę­ty XXI wie­ku.

ks. Krzysz­tof Cza­pla SAC

+++ Jeśli nie znasz nabo­żeń­stwa pierw­szych sobót mie­sią­ca lub chcesz dowie­dzieć się wię­cej na jego temat, skon­tak­tuj się z Sekre­ta­ria­tem Fatim­skim. Sta­ra­niem Sekre­ta­ria­tu wyda­no wie­le publi­ka­cji i mate­ria­łów pomoc­nych w prak­ty­ko­wa­niu tego nabo­żeń­stwa.

Sekre­ta­riat Fatim­ski
os.
Krzep­tów­ki 14, 34–500 Zako­pa­ne
tel. 18 20 66 420
e-mail: sekretariat@smbf.pl
www.sekretariatfatimski.pl