Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zrób coś dobrego

Wakacje
z wartościami

Roz­po­czę­ły się zapi­sy na let­ni wypo­czy­nek. W ofer­cie „Waka­cji z war­to­ścia­mi”, przy­go­to­wa­nych przez Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej i prze­zna­czo­nych dla mło­dzie­ży są obo­zy języ­ko­we, języ­ko­wo-tanecz­ne, obóz foto­gra­ficz­no-fil­mo­wo-for­ma­cyj­ny oraz Waka­cje z Bogiem.

fot. KSMPolacy nie gęsi, swój język mają…

+++ Ale oka­zu­je się, że naj­bar­dziej atrak­cyj­na jest nauka języ­ka angiel­skie­go. A naj­przy­jem­niej uczy się go w cza­sie waka­cji, kie­dy warun­ki są sprzy­ja­ją­ce. Obo­zy języ­ko­we KSM orga­ni­zu­je w ramach ogól­no­pol­skiej Szko­ły Języ­ków Obcych eMKa. Powo­łał ją KSM i Akcja Kato­lic­ka Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej. W tym roku, w ter­mi­nie 1–10 sierp­nia, dzie­ci i mło­dzież, w wie­ku 10–14 lat, mogą się wybrać na obóz języ­ka angiel­skie­go, połą­czo­ny z kur­sem tań­ca nowo­cze­sne­go, do Pyzów­ki k. Nowe­go Tar­gu. W tym samym cza­sie odbę­dą się rów­no­le­gle dwa obo­zy, dla począt­ku­ją­cych i śred­nio­za­awan­so­wa­nych uczest­ni­ków. Pro­gram obo­zów wyróż­nia się tym, że jego uczest­ni­cy pozna­ją słow­nic­two zwią­za­ne z ducho­wą sfe­rą życia czło­wie­ka. Pod­ręcz­ni­ki przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie dla mło­dych wcza­so­wi­czów popu­la­ry­zu­ją pozy­tyw­ne war­to­ści i w prze­ci­wień­stwie do innych dostęp­nych na ryn­ku, posze­rza­ją zasób słów uczniów o lek­sy­kę zwią­za­ną z wia­rą i reli­gią. Za stro­nę mery­to­rycz­ną przed­się­wzię­cia odpo­wie­dzial­ny jest dr Marek Kuczyń­ski, pra­cow­nik nauko­wy i dydak­tycz­ny Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go i Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, autor wie­lu ksią­żek do nauki języ­ka angiel­skie­go.

Na wakacje zawsze z Bogiem!

+++ Nowo­ścią w wachla­rzu waka­cyj­nych KSM-owskich ini­cja­tyw jest obóz Waka­cje z Bogiem, dla dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku 10–14 lat. Obo­zy odbę­dą się w Soli k. Żyw­ca w dniach 22 lip­ca – 1 sierp­nia i 8–18 sierp­nia. Orga­ni­za­to­rzy zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ną kadrę, cało­dnio­we wyciecz­ki, ogni­ska, dys­ko­te­ki, pra­ce w gru­pach… „Chce­my w war­to­ścio­wy i przy­ja­zny Bogu spo­sób spę­dzić aktyw­nie i w dobrym towa­rzy­stwie tego­rocz­ne waka­cje! Każ­dy dzień prze­ży­je­my cie­ka­wie: pod innym hasłem, pamię­ta­jąc o ducho­wym roz­wo­ju, wspól­nie odkry­wać będzie­my radość z życia!” – zapew­nia­ją.

3 x F, czyli obóz fotograficzno-filmowo-formacyjny

+++ Kolej­ną pro­po­zy­cją, tym razem dla star­szych uczest­ni­ków (14–19 lat), jest obóz foto­gra­ficz­no-fil­mo­wo-for­ma­cyj­ny. Uczest­ni­cy, pod okiem pro­fe­sjo­nal­nej kadry, przy­swa­jać będą zagad­nie­nia zwią­za­ne z foto­gra­fią, wspól­nie obej­rzą cie­ka­we fil­my i będą udo­sko­na­lać swo­je życie ducho­we. Wszyst­kie te ele­men­ty two­rzą kom­plet­ną całość, będą­cą inspi­ra­cją do war­to­ścio­we­go i aktyw­ne­go kształ­to­wa­nia wła­sne­go życia. Ter­min obo­zu: 1–8 sierp­nia. Miej­sce: Sól koło Żyw­ca.
+++ Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji moż­na zasię­gnąć w biu­rze Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Krakowskiej:ul. Wiśl­na 12/7, 31–007 Kra­ków, tel. 12 628 82 29;biuro@krakow.ksm.org.pl; www.wakacjezwartosciami.pl