Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dz 1,1–11Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa życia
+++ Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
+++ Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.


+++ „Dana Mi jest wszelka władza…” – niełatwo uwierzyć temu słowu, gdy wzrok wychwytuje nieprawość, podstęp i wielorakie zwycięstwa ludzi nieliczących się z Bogiem. A jednak to jest prawda. Jezus dysponuje pełnią władzy. I ujawnia jej moc oraz skutecznośćw sposób sobie wiadomy. Jeśli mamy tu wątpliwości, to dlatego, że najchętniej dysponujemy swoim projektem dobrego wykorzystania władzy absolutnej. A to niekoniecznie odpowiada zamysłom Jezusa.

rs