Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dz 1,1–11Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Słowa życia
+++ Jede­na­stu uczniów uda­ło się do Gali­lei na górę, tam gdzie Jezus im pole­cił. A gdy Go ujrze­li, odda­li Mu pokłon. Nie­któ­rzy jed­nak wąt­pi­li. Wte­dy Jezus zbli­żył się do nich i prze­mó­wił tymi sło­wa­mi:
+++ Dana Mi jest wszel­ka wła­dza w nie­bie i na zie­mi. Idź­cie więc i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy, udzie­la­jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Uczcie je zacho­wy­wać wszyst­ko, co wam przy­ka­za­łem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta.


+++ „Dana Mi jest wszel­ka wła­dza…” – nie­ła­two uwie­rzyć temu sło­wu, gdy wzrok wychwy­tu­je nie­pra­wość, pod­stęp i wie­lo­ra­kie zwy­cię­stwa ludzi nie­li­czą­cych się z Bogiem. A jed­nak to jest praw­da. Jezus dys­po­nu­je peł­nią wła­dzy. I ujaw­nia jej moc oraz sku­tecz­no­śćw spo­sób sobie wia­do­my. Jeśli mamy tu wąt­pli­wo­ści, to dla­te­go, że naj­chęt­niej dys­po­nu­je­my swo­im pro­jek­tem dobre­go wyko­rzy­sta­nia wła­dzy abso­lut­nej. A to nie­ko­niecz­nie odpo­wia­da zamy­słom Jezu­sa.

rs