Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa życiaNIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Dz 2, 1–111
Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–25
+++ Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana.
+++ A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne.


+++ Powie­dział: „Pokój wam!” i poka­zał ręce oraz bok­ze zna­ka­mi co dopie­ro doświad­czo­nej męki. Jak­by chciał udo­wod­nić, że nic nie jest w sta­nie­Go znisz­czyć. Atak nie­na­wi­dzą­cych ludzi, zmo­wa insty­tu­cji reli­gij­nych i państwowych,odrzucenie i kpi­na – to wszyst­ko przemija.Trwa On, Zba­wi­ciel, zwy­cię­ski Pan. I kto z Nim­się złą­czy łaską Ducha Świę­te­go, zdo­bę­dzie dar  poko­ju, sta­łość wśród prze­ciw­no­ści i odwa­gę wiary,która jest zwy­cię­stwem, ono zwy­cię­ży świat.

rs