Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (28)

+++ Bł. Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny modlił się w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Dodał: „Tej ziemi”. Do tego wołania Papieża-Polaka wiele razy wracamy. Sam Ojciec Święty nawiązywał do tej modlitwy w stolicy i mówił, że Bóg wysłuchał nas i dokonał wielu zmian w Polsce i w Europie.
+++ Duch Święty uobecnia zbawcze działanie Syna Bożego w Kościele i w sercu każdego człowieka. Dar Ducha Świętego jest owocem męki i śmierci Chrystusa. Zmartwychwstały Pan powiedział Apostołom: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Dar Ducha Świętego wiąże z darem pokoju i z odpuszczeniem grzechów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23).
Św. Paweł poucza nas, że Duch Święty w nas się modli i pomaga nam w wyznawaniu wiary: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).
+++ Duch Święty uzdalnia nas do tego, byśmy uwierzyli i swą wiarę wyznali: „Panem jest Jezus”, – jest to krótkie wyznanie wiary pierwszych chrześcijan. Jezus jest Panem, to znaczy Bogiem, Synem Bożym. Jest Panem, to znaczy Zbawicielem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
+++ Św. Paweł uczy, że Duch Święty, Duch miłości, pomaga nam jednoczyć się z Ojcem przez Chrystusa i pomaga nam tworzyć jedno ciało z bliźnimi. „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało… Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).
+++ „Będą dwoje jednym ciałem” (Rdz 2,24). Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby byli „jednym ciałem” – fizycznie, psychicznie, duchowo. Naturalna miłość jest udoskonalona przez sakrament małżeństwa – znak, źródło i obraz miłości wzajemnej Chrystusa i Kościoła. Dlaczego tylu małżonków zastanawia się, jak odnowić wzajemną miłość, jak ożywić to, co osłabło lub umarło? Wielu małżonków nie wierzy w to, że ich miłość może być uratowana. Niektórzy tego już nie chcą.
+++ „Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstałych z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu” (bł. Jan Paweł II, Kielce, 3 czerwca 1991 r.).
+++ Propozycja postanowienia: Porozmawiajmy, dlaczego małżonkowie często twierdzą, że modlitwa i sakramenty nie są im potrzebne, bo oni „mocno się kochają”, a niekiedy ci sami mówią, że nikt już nie uratuje tego, co wygasło?

bp Jan Szkodoń