Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa życiaNIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Wj 34,4b–6.8–92
Kor 13,11–13
J 3,16–18

+++ Jezus powie­dział do Niko­de­ma: Tak Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go dał, aby każ­dy, kto w Nie­go wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał życie wiecz­ne. Albo­wiem Bóg nie posłał swe­go Syna na świat po to, aby świat potę­pił, ale po to, by świat został przez Nie­go zba­wio­ny. Kto wie­rzy w Nie­go, nie pod­le­ga potę­pie­niu; a kto nie wie­rzy, już został potę­pio­ny, bo nie uwie­rzył w imię Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go.


+++ Moj­żesz pokor­nie pro­si: „Jeśli łaska­wy jesteś dla mnie, Panie, niech pój­dzie Pan pośrod­ku nas”. Paweł życzy całą mocą swe­go ser­ca: „Bóg miło­ścii poko­ju niech będzie z wami”. A wszyst­ko to dla­te­go, że „Bóg umi­ło­wał świat”. Jeśli wie­rzy­my tej Miło­ści i ufa­my jej, to będzie­my każ­de­go dnia prosić,by Pan był pośród nas. Będzie­my tę obec­ność cenić nad wszyst­ko. Będzie­my jej strzec.Będziemy z niej czer­pać. Tej obec­no­ści życzyć będzie­my innym.

rs