Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (29)

+++ Każ­dy dzień roz­po­czy­na­my – przy­naj­mniej tak być powin­no – zna­kiem krzy­ża świę­te­go. Wyzna­je­my wia­rę w Boga Trój­je­dy­ne­go. Tajem­ni­cę Boga Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go obja­wił nam Jezus Chry­stus, Boży Syn Jed­no­ro­dzo­ny, któ­ry stał się czło­wie­kiem i umarł na krzy­żu dla nasze­go zba­wie­nia.
+++ Pan Jezus nie tyl­ko obja­wił, że Bóg jest jeden w trzech Oso­bach, ale wysłu­żył nam prze­ba­cze­nie grze­chów i dar życia Boże­go, dar łaski uświę­ca­ją­cej.
+++ Od Chrztu świę­te­go Bóg w Trój­cy w nas miesz­ka. Jeste­śmy świą­ty­nią Boga, dzieć­mi Ojca, brać­mi i sio­stra­mi Syna Boże­go, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Jeste­śmy stwo­rze­ni na obraz i podo­bień­stwo Boże. Syn Boży, któ­re­go Ojciec posłał na świat, wysłu­żył nam zba­wie­nie, Duch Świę­ty nas uświę­cił. Uświę­ce­nie, napeł­nie­nie Bogiem, jest łaską miło­sier­dzia Boże­go, a zara­zem wezwa­niem, byśmy reali­zo­wa­li powo­ła­nie do świę­to­ści i po śmier­ci osią­gnę­li nie­bo.
+++ Te fun­da­men­tal­ne praw­dy wia­ry przy­po­mi­naj­my w rodzi­nie. Czę­sto roz­ma­wiaj­my z dzieć­mi o zna­ku krzy­ża, o krzy­żu, któ­ry wisi na ścia­nie i o krzy­żu, któ­ry czy­ni­my żegna­jąc się.
+++ Św. Paweł w Dru­gim Liście do Koryn­tian (13,11–12) poda­je nam pro­gram świę­to­ści. Każ­dy z nas może i powi­nien prze­my­śleć to zda­nie, odnieść do sie­bie, poczy­nić kon­kret­ne posta­no­wie­nia. Owoc­ną rze­czą będzie prze­czy­ta­nie tego tek­stu w rodzi­nie i poroz­ma­wia­nie, jak wspól­nie te Paw­ło­we sło­wa reali­zo­wać. Pisze Apo­stoł: „Bra­cia, raduj­cie się, dąż­cie do dosko­na­ło­ści, pokrze­piaj­cie się na duchu, jed­no myśl­cie, pokój zacho­wuj­cie, a Bóg miło­ści i poko­ju niech będzie z wami”.
+++ Dąże­nie do dosko­na­ło­ści jest rado­sne, wyma­ga jed­no­ści i jed­ność budu­je, przy­no­si pokój w ser­cu i we wspól­no­cie. „Czyn mesjań­ski, odku­pień­czy czyn Syna współ­istot­ne­go Ojcu, przy­wra­ca ludz­ko­ści Boże ojco­stwo. Przy­wra­ca też ludz­kość ojco­stwu Boga w Jed­no­ro­dzo­nym Jego Synu: Odku­pi­cie­lu świa­ta” (bł. Jan Paweł II, Kiel­ce, 3 czerw­ca 1991 r.). Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia: Przed zna­kiem krzy­ża zachę­cić człon­ków rodzi­ny, by przez chwi­lę zasta­no­wi­li się nad tre­ścią zna­ku i tre­ścią wypo­wia­da­nych słów.

bp Jan Szko­doń