Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa życia
NIEDZIELA:
2 Krl 4,8–11.14–16a
Rz 6,3–4.8–11
Mt 10,37–42
+++ Jezus powie­dział do swo­ich apo­sto­łów:
+++ Kto miłu­je ojca lub mat­kę bar­dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłu­je syna lub cór­kę bar­dziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bie­rze swe­go krzy­ża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce zna­leźć swe życie, stra­ci je, a kto stra­ci swe życie z mego powo­du, ten je znaj­dzie.
+++ Kto was przyj­mu­je, Mnie przyj­mu­je; a kto Mnie przyj­mu­je, przyj­mu­je Tego, któ­ry Mnie posłał.
+++ Kto przyj­mu­je pro­ro­ka jako pro­ro­ka, nagro­dę pro­ro­ka otrzy­ma. Kto przyj­mu­je spra­wie­dli­we­go jako spra­wie­dli­we­go, nagro­dę spra­wie­dli­we­go otrzy­ma.
+++ Kto poda kubek świe­żej wody do picia jed­ne­mu z tych naj­mniej­szych, dla­te­go że jest uczniem, zapraw­dę powia­dam wam, nie utra­ci swo­jej nagro­dy.
+++ Z natu­ry odru­cho­wo szu­ka­my życia. Szu­ka­my rado­ści. Pra­gnie­my miło­ści. Ocze­ku­je­my speł­nie­nia. A Ewan­ge­lia uczy innej sztu­ki – sztu­ki tra­ce­nia życia. Tra­cić życie dla Boga – zna­czy nie szczę­dzić cza­su na modli­twę, na zgłę­bia­nie sło­wa Boże­go, na cichą ado­ra­cję w koście­le. Tra­cić życie dla dru­gie­go – to umieć cier­pli­wie cze­kać, dys­kret­nie towa­rzy­szyć, słu­żyć swą obec­no­ścią, tru­dzić się bez­in­te­re­sow­nie. O dzi­wo,
tak tra­cąc życie znaj­du­je­my radość, miłość i speł­nie­nie.

rs