Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Stop pornografii!

Prze­ciw­ko rekla­mom fil­mów por­no­gra­ficz­nych, zamiesz­cza­nym przez popu­lar­ne tygo­dni­ki wystą­pi­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Two­ja Spra­wa (STS). STS wyszcze­gól­nia, że pro­ce­der doty­czy głów­nie takich maga­zy­nów tele­wi­zyj­nych jak „Tele Tydzień”, „Tele Pro­gra­my”, „Pro­gram TV”, „Tele­Max”, „TV14”, „Tele Świat”, „Impe­rium TV”, czy „To&Owo TV”. Ich łącz­ny nakład to ponad 3 milio­ny egzem­pla­rzy! Jed­no­cze­śnie na stro­nie www.twojasprawa.org.pl roz­po­czę­ła się ogól­no­pol­ska akcja w obro­nie naj­młod­szych kon­su­men­tów pod nazwą „Zanim por­no wcią­gnie kolej­ne dziec­ko”.
Sto­wa­rzy­sze­nie oba­wia się, że na ogrom­ną ska­lę docho­dzi do prze­stęp­stwa umoż­li­wia­nia dzie­ciom dostę­pu do por­no­gra­fii przez tele­fo­ny komór­ko­we i zawia­do­mi­ło o tym pro­ku­ra­tu­rę. STS zwra­ca uwa­gę, że milio­ny rodzin w Pol­sce kupu­je tygo­dni­ki z pro­gra­ma­mi tele­wi­zyj­ny­mi, któ­re zawie­ra­ją rekla­my ostrych fil­mów por­no­gra­ficz­nych na tele­fo­ny komór­ko­we. Dla­te­go każ­de dziec­ko, któ­re ma komór­kę, może bez jakiej­kol­wiek kon­tro­li kupić i ścią­gnąć na tele­fon ostre por­no za zupeł­nie drob­ną kwo­tę. Rodzi­ce nie są w sta­nie takie­go zaku­pu nawet wychwy­cić. Ini­cja­to­rzy akcji zwra­ca­ją uwa­gę, że obok reklam fil­mów por­no na tej samej stro­nie umiesz­cza­ne są czę­sto rekla­my pro­duk­tów dla dzie­ci, takich jak gry lub tape­ty na tele­fo­ny. Mimo że rekla­my por­no są czę­ścio­wo zasło­nię­te, każ­dy jest w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać rekla­mo­wa­ną treść. – Od mie­się­cy dosta­wa­li­śmy od kon­su­men­tów sygna­ły o tego typu prak­ty­ce. Zba­da­li­śmy temat bli­żej i jeste­śmy zaszo­ko­wa­ni. Do cze­go jesz­cze posu­ną się fir­my, aby zaro­bić pie­nią­dze? – pyta Rafał Porze­ziń­ski, rzecz­nik pra­so­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Two­ja Spra­wa. Mec. Paweł Kowal­czyk, adwo­kat któ­ry repre­zen­tu­je Sto­wa­rzy­sze­nie, jest zda­nia, że takie prak­ty­ki musi zba­dać pro­ku­ra­tu­ra. – Prze­ka­za­li­śmy jej zamó­wio­ne przez nas opi­nie praw­ne potwier­dza­ją­ce, że ten spo­sób dys­try­bu­cji por­no­gra­fii może być prze­stęp­stwem – pod­kre­śla. Same rekla­my por­no oraz regu­la­mi­ny ser­wi­sów z fil­ma­mi zawie­ra­ją ostrze­że­nie, że tre­ści te są prze­zna­czo­ne tyl­ko dla doro­słych. Nabyw­ca musi zade­kla­ro­wać poprzez klik­nię­cie na link inter­ne­to­wy, że ma powy­żej 18 lat. W nie­któ­rych ser­wi­sach nawet taka pro­ce­du­ra nie jest prze­wi­dzia­na, a poza tym nie docho­dzi do żad­nej real­nej wery­fi­ka­cji wie­ku kupu­ją­ce­go – pod­kre­śla STS. Zazna­cza też, że wszyst­ko odby­wa się ano­ni­mo­wo, choć przed­się­bior­cy potra­fią prze­cież wdra­żać sys­te­my pozwa­la­ją­ce na wery­fi­ka­cję wie­ku. Taki sys­tem zabez­pie­czeń wdro­żył np. Voda­fo­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii. – Po ścią­gnię­ciu fil­mu zaczy­na­ją przy­cho­dzić wul­gar­ne i obsce­nicz­ne SMS-y, zachę­ca­ją­ce do dal­szych zaku­pów. Każ­de dziec­ko, któ­re kupi­ło tego typu film zaczy­na być ata­ko­wa­ne przez spraw­ną mar­ke­tin­go­wą machi­nę – zwra­ca­ją uwa­gę człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Two­ja Spra­wa. STS ape­lu­je, aby wszyst­kie oso­by, któ­rym zale­ży na pra­wi­dło­wym roz­wo­ju dzie­ci i mło­dzie­ży, rów­nież w aspek­cie ich zdro­wej sek­su­al­no­ści, wspar­ły dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, podej­mu­jąc drob­ny wysi­łek i przy­łą­cza­jąc się do akcji „Zanim por­no wcią­gnie kolej­ne dziec­ko!”. Akcja pole­ga na wysył­ce e-maili do Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go oraz do wydaw­ców maga­zy­nów, któ­re publi­ku­ją rekla­my fil­mów por­no­gra­ficz­nych. Wystar­czy wejść na stro­nę www.twojasprawa.org.pl, aby w cią­gu 2 minut wziąć udział w tej akcji kon­su­menc­kiej. Zgod­nie z art. 202 kodek­su kar­ne­go, kto roz­po­wszech­nia tre­ści por­no­gra­ficz­ne w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy mało­let­nie­mu zapo­zna­nie się z nimi pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 2. Zachę­ca­my do wspie­ra­nia ini­cja­tyw Sto­wa­rzy­sze­nia na stro­nie www.twojasprawa.org.

Mał­go­rza­ta Pabis