Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Diakon szafarzem Chrztu św.

+++ Mój kuzyn w tym roku przy­jął świę­ce­nia dia­ko­na­tu. Bar­dzo z mężem jeste­śmy z nim zaprzy­jaź­nie­ni i chcie­li­by­śmy pro­sić go o Chrzest nasze­go dziec­ka w naszej para­fii. Czy jest to moż­li­we i jak to zała­twić? Ala i Wie­sław
Kodeks Pra­wa Kano­nicz­ne­go wska­zu­je jako zwy­czaj­ne­go sza­fa­rza Chrztu św. nie tyl­ko bisku­pów, kapła­nów, ale tak­że dia­ko­nów. Ma to swo­je źró­dło już w tra­dy­cji Kościo­ła cza­sów apo­stol­skich, w któ­rym prak­ty­ko­wa­no udzie­la­nie Chrztu przez dia­ko­nów. Nauka Sobo­ro­wa w Kon­sty­tu­cji dogma­tycz­nej o Koście­le Lumen Gen­tium, pod­kre­śla­jąc potrój­ną funk­cję dia­ko­nów, na pierw­szym miej­scu wyli­cza uro­czy­ste spra­wo­wa­nie Chrztu św., dając do zro­zu­mie­nia, że wła­śnie ta funk­cja dla dia­ko­na jest jak­by naj­wła­ściw­sza i naj­waż­niej­sza, choć dia­kon powi­nien wszyst­ko czy­nić sto­sow­nie do zale­ceń kom­pe­tent­nej wła­dzy (KK 22). Kodeks Pra­wa Kano­nicz­ne­go bez­sprzecz­nie zali­cza dia­ko­nów do zwy­czaj­nych sza­fa­rzy chrztu św. (KPK 861 § 1). Aby jed­nak dia­ko­ni mogli godzi­wie wypeł­niać swo­je posłu­gi­wa­nie w tym zakre­sie, wyma­ga­na jest zgo­da bisku­pa lub pro­bosz­cza, któ­re­mu pra­wo­daw­ca wyzna­czył to zada­nie jako funk­cję spe­cjal­nie zle­co­ną pro­bosz­czo­wi (KPK 530 nr 1). Wpro­wa­dze­nie do Obrzę­dów chrztu dzie­ci pod­kre­śla, iż dia­ko­ni jako pomoc­ni­cy bisku­pa i pro­bosz­czów w ich urzę­dzie, mogą przy­go­to­wy­wać do Chrztu św. oraz go udzie­lać, o ile wezwie ich do tego lub wyra­zi zgo­dę biskup albo pro­boszcz. Te same obrzę­dy prze­wi­du­ją, iż przy dużej licz­bie przyj­mu­ją­cych Chrzest, dia­ko­ni mogą poma­gać cele­bran­so­wi, jak to jest prze­wi­dzia­ne przy spra­wo­wa­niu odpo­wied­nich obrzę­dów. Jeśli rodzi­ce pra­gną, aby Chrztu św. udzie­lił dia­kon, pro­boszcz może mu zle­cić przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu Chrztu św., a potem jego udzie­le­nie. Jeśli – jak w przy­pad­ku naszych czy­tel­ni­ków – dia­kon nie pra­cu­je w ich para­fii, rodzi­ce muszą zwró­cić się do swo­je­go księ­dza pro­bosz­cza z proś­bą o wyra­że­nie takiej zgo­dy. Proś­bę nale­ża­ło­by sto­sow­nie umo­ty­wo­wać. Jeśli pro­boszcz wyra­zi zgo­dę, mogą wte­dy zapro­sić swo­je­go krew­ne­go dia­ko­na, aby udzie­lił tego sakra­men­tu. Dia­kon jest zobo­wią­za­ny przed­sta­wić pro­bosz­czo­wi doku­ment potwier­dza­ją­cy przy­ję­te świę­ce­nia dia­ko­na­tu oraz dosto­so­wać się do obo­wią­zu­ją­cych lokal­nie prze­pi­sów i zwy­cza­jów. Udział dia­ko­na może wte­dy pole­gać na pomo­cy cele­bran­so­wi przy udzie­la­niu Chrztu św. Dia­kon wyko­nu­je wów­czas nie­któ­re czyn­no­ści przy Chrzcie św. Pro­boszcz może też zle­cić w cało­ści udzie­le­nie Chrztu św. dane­mu dziec­ku. Wybór nale­ży do pro­bosz­cza, musi on bowiem w takich oko­licz­no­ściach kie­ro­wać się dobrem tak­że pozo­sta­łych dzie­ci i ich bli­skich, któ­re w tym samym dniu przy­stę­pu­ją do Chrztu św. Ze wzglę­du na zle­co­ne obo­wiąz­ki nie zawsze jest moż­li­we, aby kapłan czy dia­kon z rodzi­ny mógł przy­być i udzie­lić sakra­men­tu. Dla­te­go, jeśli odmó­wi przy­jaz­du, nie moż­na się na nie­go obra­żać, nato­miast – jak naj­szyb­ciej powia­do­mić swo­je­go księ­dza pro­bosz­cza. Zapra­sza­jąc kapła­na czy dia­ko­na z rodzi­ny, kapła­na czy dia­ko­na zaprzy­jaź­nio­ne­go, nale­ży pamię­tać, że ich obec­ność ma przy­słu­żyć się głęb­sze­mu, peł­ne­mu wia­ry prze­ży­ciu sakra­men­tu Chrztu św. Waż­ność sakra­men­tu Chrztu św. i jego god­ność pod­kre­śla­my nie tyle przez zewnętrz­ny splen­dor, co przez peł­ne wia­ry i poko­ry wspól­ne towa­rzy­sze­nie nowo ochrzczo­ne­mu w dro­dze do świę­to­ści.

ks. Janusz Sądel