Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Za 9,9–10
Rz 8,9.11–13
Mt 11,25–30

Jezus łagodny i pokorny sercem

+++ Słowa życiaW owym cza­sie Jezus prze­mó­wił tymi sło­wa­mi: Wysła­wiam Cię, Ojcze, Panie nie­ba i zie­mi, że zakry­łeś te rze­czy przed mądry­mi i roz­trop­ny­mi, a obja­wi­łeś je pro­stacz­kom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Two­je upodo­ba­nie. Wszyst­ko prze­ka­zał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tyl­ko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tyl­ko Syn, i ten, komu Syn zechce obja­wić. Przyjdź­cie do Mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i obcią­że­ni jeste­ście, a Ja was pokrze­pię. Weź­mij­cie moje jarz­mo na sie­bie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagod­ny i pokor­ny ser­cem, a znaj­dzie­cie uko­je­nie dla dusz waszych. Albo­wiem jarz­mo moje jest słod­kie, a moje brze­mię lek­kie.
+++ Kolej­ny para­doks Ewan­ge­lii: wiel­kie rzeczy(czyli obja­wie­nie Ojca) rozu­mie­ją i przyj­mu­ją „pro­stacz­ko­wie”, obce pozo­sta­ją dla „mądrych i roz­trop­nych”. Bo czło­wiek zado­wo­lo­nyz sie­bie zamy­ka ser­ce na dal­sze poznanie.Człowiek zacho­wu­ją­cy pro­sto­tę dziecka,które wciąż odkry­wa coś nowe­go, przyj­mu­je naj­bar­dziej zdu­mie­wa­ją­ce praw­dy o Bogu.W tym rów­nież praw­dę o Jego miłosierdziu.Tylko tak moż­na przyjść ze swym utru­dze­niem­do Stwór­cy i doznać pokrze­pie­nia.

rs