Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Nie ustępujcie przed logiką indywidualizmu i egoizmu!

Frag­men­ty prze­mó­wie­nia Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, wygło­szo­ne­go 20 czerw­ca 2011 r., pod­czas spo­tka­nia z wło­ską mło­dzie­żą w Pen­na­bil­li, sie­dzi­bie Die­ce­zji San Mari­no-Mon­te­fel­tre

+++ Czło­wiek nie może żyć bez (…) poszu­ki­wa­nia praw­dy o sobie samym. (…) Uczcie się więc reflek­sji, odczy­ty­wa­nia w spo­sób nie powierz­chow­ny, lecz dogłęb­nie wasze­go ludz­kie­go doświad­cze­nia: zauwa­ży­cie ze zdzi­wie­niem i rado­ścią, że wasze ser­ce jest oknem otwar­tym na to, co nie­skoń­czo­ne! (…)
+++ Czło­wiek, nawet w dobie postę­pu nauko­we­go i tech­no­lo­gicz­ne­go pozo­sta­je bytem otwar­tym na całą praw­dę o swym ist­nie­niu, któ­ra nie zatrzy­mu­je się na rze­czach mate­rial­nych, ale jest otwar­ta na znacz­nie szer­szy hory­zont. Doświad­cza­cie tego wszyst­kie­go nie­ustan­nie, za każ­dym razem kie­dy zasta­na­wia­cie się: dla­cze­go? Kie­dy kon­tem­plu­je­cie zachód słoń­ca, lub kie­dy nowa muzy­ka poru­sza w was ser­ce i umysł, kie­dy doświad­cza­cie, co to zna­czy napraw­dę kochać, kie­dy sil­nie odczu­wa­cie poczu­cie spra­wie­dli­wo­ści i praw­dy. (…)
+++ Dane nauko­we i narzę­dzia tech­no­lo­gicz­ne nie mogą zastą­pić świa­ta życia, hory­zon­tów zna­cze­nia i wol­no­ści, bogac­twa rela­cji przy­jaź­ni i miło­ści. (…)
+++ W Panu Jezu­sie, któ­ry za nas umarł i zmar­twych­wstał, i któ­ry dał nam swe­go Ducha Świę­te­go jeste­śmy wręcz uczest­ni­ka­mi życia same­go Boga. Nale­ży­my do Bożej rodzi­ny. W Nim może­cie odna­leźć odpo­wie­dzi na towa­rzy­szą­ce wam pyta­nia. (…) W Zmar­twych­wsta­łym Panu mamy pew­ność naszej nadziei. Sam Chry­stus jest naszą nadzie­ją, jest defi­ni­tyw­nym Sło­wem wypo­wie­dzia­nym odno­śnie naszej histo­rii. (…) Nie lękaj­cie się sta­wia­nia czo­ła trud­nym sytu­acjom, chwi­lom kry­zy­su, doświad­cze­niom życia, bo Pan jest z wami! Zachę­cam was do wzra­sta­nia w przy­jaź­ni z Nim poprzez czę­ste czy­ta­nie Ewan­ge­lii i całe­go Pisma Świę­te­go, wier­ne­go uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii, oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, zaan­ga­żo­wa­nia w życie wspól­not kościel­nych, roz­wo­ju ducho­we­go wraz z dobrym kie­row­ni­kiem ducho­wym. Prze­kształ­ce­ni przez Ducha Świę­te­go będzie­cie mogli doświad­czyć auten­tycz­nej wol­no­ści, któ­ra jest taką wów­czas, gdy jest zorien­to­wa­na na dobro. (…) Pozwól­cie, aby tajem­ni­ca Chry­stu­sa oświe­ca­ła waszą oso­bę! Będzie­cie wów­czas mogli nieść w róż­ne śro­do­wi­ska tę nowość, któ­ra może prze­mie­nić rela­cje, insty­tu­cje, struk­tu­ry, by budo­wać świat bar­dziej spra­wie­dli­wy i soli­dar­ny, oży­wia­ny poszu­ki­wa­niem dobra wspól­ne­go. Nie ustę­puj­cie przed logi­ką indy­wi­du­ali­zmu i ego­izmu.