Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Iż 55,10–11 Rz 8,18–23 Mt 13,1–9

Przypowieść o siewcy

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jezio­rem. Wnet zebra­ły się koło Nie­go tłu­my tak wiel­kie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brze­gu. I mówił im wie­le w przy­po­wie­ściach tymi sło­wa­mi: Oto siew­ca wyszedł siać. A gdy siał, nie­któ­re ziar­na padły na dro­gę, nad­le­cia­ły pta­ki i wydzio­ba­ły je. Inne padły na miej­sca ska­li­ste, gdzie nie­wie­le mia­ły zie­mi; i wnet powscho­dzi­ły, bo gle­ba nie była głę­bo­ka. Lecz gdy słoń­ce wze­szło, przy­pa­li­ły się i uschły, bo nie mia­ły korze­nia. Inne zno­wu padły mię­dzy cier­nie, a cier­nie wybu­ja­ły i zagłu­szy­ły je. Inne w koń­cu padły na zie­mię żyzną i plon wyda­ły, jed­no sto­krot­ny, dru­gie sześć­dzie­się­cio­krot­ny, a inne trzy­dzie­sto­krot­ny. Kto ma uszy, nie­chaj słu­cha.
Nie­je­den spo­śród słu­cha­ją­cych nie­dziel­nej homi­lii, łatwo pod­no­si zarzut stwierdzając:to jest nie­zro­zu­mia­łe, zbyt trud­ny język…Nic nowe­go. Apo­sto­ło­wie też nie wszyst­ko rozu­mie­li z tego, co mówił Jezus. Zdez­o­rien­to­wa­ni pyta­li: „Dla­cze­go mówisz w przypowieściach?”.Potrzebne oka­za­ło się kolej­ne, prze­dłu­żo­ne spo­tka­nie z Jezu­sem, nie­zbęd­ne były Jego wyja­śnie­nia– wresz­cie coś zro­zu­mie­li, a i tak pew­nie jesz­cze­nie wszyst­ko, i nie do koń­ca. Nie szu­kaj­my łatwych uspra­wie­dli­wień, ani też nie zwal­niaj­my się z tru­du poszu­ki­wa­nia peł­niej­sze­go rozu­mie­nia­słów Jezu­sa i słów naucza­nia Kościo­ła.

rs