Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (32)

Pan Jezus nauczał o Kró­le­stwie Bożym przez przy­po­wie­ści. Słu­cha­czom, pro­stym ludziom, łatwiej wów­czas było zapa­mię­tać treść. Poza tym przy­po­wieść, porów­na­nie, zmu­sza do zasta­no­wie­nia się, prze­my­śle­nia, odno­sze­nia naucza­nia Jezu­so­we­go do sie­bie. Jed­ną z przy­po­wie­ści, przez któ­rą Pan Jezus przy­bli­żył praw­dę o swo­im sło­wie, jest przy­po­wieść o siew­cy. Choć to porów­na­nie jest pro­ste w swej wymo­wie, sam Zba­wi­ciel tłu­ma­czył, że On jest siew­cą, ziar­nem jest Jego sło­wo, a zie­mią – ludz­kie ser­ca. Ta przy­po­wieść reali­zu­je się wte­dy, gdy słu­cha­my czy­tań Pisma Świę­te­go w cza­sie Mszy św., w cza­sie Godzi­ny Biblij­nej, gdy we wspól­no­cie modli­tew­nej czy­ta­my frag­ment Pisma Świę­te­go, a potem każ­dy mówi o tym, co przy­jął z tego sło­wa dla sie­bie. Wciąż rzad­ką prak­ty­ką jest czy­ta­nie i roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go w rodzi­nie. Prak­ty­ku­ją takie czy­ta­nie zazwy­czaj rodzi­ny, któ­re nale­żą do jakiejś wspól­no­ty modli­tew­nej, do ruchu reli­gij­ne­go. Taka prak­ty­ka wspól­ne­go czy indy­wi­du­al­ne­go czy­ta­nia sło­wa Boże­go jest czymś koniecz­nym. Do współ­cze­śnie żyją­cych odno­szą się sło­wa Ewan­ge­lii: „Bo stward­nia­ło ser­ce tego ludu, ich uszy stę­pia­ły i oczy swe zamknę­li” (Mt 13,15). Róż­ne rodza­je zie­mi w przy­po­wie­ści ozna­cza­ją nie tyl­ko róż­nych ludzi. W ser­cu każ­de­go z nas jest twar­da dro­ga, miej­sce ska­li­ste, zie­mia peł­na chwa­stów i cier­ni, ale tak­że zie­mia żyzna, któ­ra wyda­je plon sto­krot­ny. Boże sło­wo jest świa­tłem dla życia indy­wi­du­al­ne­go, dla mał­żeństw i rodzin w codzien­nych spra­wach ich życia. Czy­ta­nie i roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go jest waż­ną cząst­ką, waż­ną dro­gą wycho­wa­nia dzie­ci. „Chciał­bym tu zapy­tać tych wszyst­kich, któ­rzy za tę moral­ność mał­żeń­ską, rodzin­ną mają odpo­wie­dzial­ność, tych wszyst­kich: czy wol­no lek­ko­myśl­nie nara­żać pol­skie rodzi­ny na dal­sze znisz­cze­nie?” (bł. Jan Paweł II, Kiel­ce, 3 czerw­ca 1991 r.). Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia: Czy posta­ra­my się, by choć raz w tygo­dniu, czy­tać w rodzi­nie Pismo Świę­te?

bp Jan Szko­doń