Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Patron trudnego XX stulecia

Ojciec Świę­ty Jan Paweł II o św. Mak­sy­mi­lia­nie:

…Zwy­cię­stwo przez wia­rę i miłość odniósł w tym miej­scu czło­wiek, któ­re­mu na imię Mak­sy­mi­lian Maria, nazwi­sko: Kol­be, z zawo­du (jak pisa­no o nim w reje­strach obo­zo­wych): ksiądz kato­lic­ki, z powo­ła­nia: syn św. Fran­cisz­ka, z uro­dze­nia: syn pro­stych, pra­co­wi­tych, bogo­boj­nych ludzi, włók­nia­rzy z oko­lic Łodzi, z łaski Bożej i osą­du Kościo­ła: bło­go­sła­wio­ny.
To zwy­cię­stwo przez wia­rę i miłość odniósł ów czło­wiek w tym miej­scu, któ­re było zbu­do­wa­ne na zaprze­cze­niu wia­ry – wia­ry w Boga i wia­ry w czło­wie­ka – i na rady­kal­nym pode­pta­niu już nie tyl­ko miło­ści, ale wszel­kich oznak czło­wie­czeń­stwa, ludz­ko­ści, któ­re było zbu­do­wa­ne na nie­na­wi­ści i na pogar­dzie czło­wie­ka w imię obłą­ka­nej ide­olo­gii…
W tym miej­scu strasz­li­wej kaź­ni, któ­ra przy­nio­sła śmierć czte­rem milio­nom ludzi z róż­nych naro­dów, o. Mak­sy­mi­lian Kol­be odniósł ducho­we zwy­cię­stwo, podob­ne do zwy­cię­stwa same­go Chry­stu­sa, odda­jąc się dobro­wol­nie na śmierć w bun­krze gło­du – za bra­ta. Ten brat żyje do dzi­siaj na pol­skiej zie­mi…
Przy­by­wam tu dzi­siaj jako piel­grzym. Wia­do­mo, że nie­raz tutaj bywa­łem… jak wie­le razy! I wie­le razy scho­dzi­łem do celi śmier­ci Mak­sy­mi­lia­na Kol­be i sta­wa­łem pod murem zagła­dy, i prze­cho­dzi­łem wśród roz­wa­lo­nych kre­ma­to­riów Brze­zin­ki. Nie mogłem tutaj nie przy­być jako papież. Przy­by­wam więc do tego szcze­gól­ne­go sank­tu­arium, w któ­rym naro­dził się – mogę powie­dzieć – patron nasze­go trud­ne­go stu­le­cia, podob­nie jak dzie­więć wie­ków temu naro­dził się pod mie­czem na Skał­ce św. Sta­ni­sław, Patron Pola­ków.

(Oświę­cim, 7 czerw­ca 1979 r.)