Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
1 Krl 3,5.7–12 Rz 8,28–30 Mt 13,44–52

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa życiaJezus opo­wie­dział tłu­mom taką przy­po­wieść: Kró­le­stwo nie­bie­skie podob­ne jest do skar­bu ukry­te­go w roli. Zna­lazł go pewien czło­wiek i ukrył ponow­nie. Ura­do­wa­ny poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do kup­ca, poszu­ku­ją­ce­go pięk­nych pereł. Gdy zna­lazł jed­ną dro­go­cen­ną per­łę, poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił ją. Dalej, podob­ne jest kró­le­stwo nie­bie­skie do sie­ci, zarzu­co­nej w morze i zagar­nia­ją­cej ryby wszel­kie­go rodza­ju. Gdy się napeł­ni­ła, wycią­gnę­li ją na brzeg i usiadł­szy, dobre zebra­li w naczy­nia, a złe odrzu­ci­li. Tak będzie przy koń­cu świa­ta: wyj­dą anio­ło­wie, wyłą­czą złych spo­śród spra­wie­dli­wych i wrzu­cą w piec roz­pa­lo­ny; tam będzie płacz i zgrzy­ta­nie zębów. Zro­zu­mie­li­ście to wszyst­ko? Odpo­wie­dzie­li Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dla­te­go każ­dy uczo­ny w Piśmie, któ­ry stał się uczniem kró­le­stwa nie­bie­skie­go, podob­ny jest do ojca rodzi­ny, któ­ry ze swe­go skarb­ca wydo­by­wa rze­czy nowe i sta­re.
Czas posta­wić to naj­prost­sze pyta­nie: czym jest kró­le­stwo Boże, o któ­rym tak wie­le mówi Jezus? Zasad­ni­cza odpo­wiedź: to każ­de dzia­ła­nie Boga pośród nas. Dzia­ła­nie Stwór­cy trze­ba cenić,a Jego obec­no­ści poszu­ki­wać na wzór czło­wie­ka, któ­ry zna­lazł skarb ukry­ty w roli. Skar­bu szu­kał i cenił go ponad wszyst­ko inne. Jest jesz­cze dru­gi obraz: kró­le­stwo Boże jest jak sieć zagar­nia­ją­ca ryby– dobre i złe. Tak jest dziś. Dopie­ro w przy­szło­ści nastą­pi ich roz­dzie­le­nie. Dla­te­go błą­dzą ci,którzy już dziś chcie­li­by widzieć w Koście­le wyłącz­nie dobre ryby. I gor­szą się tym, że zoba­czą gdzie­śry­bę zepsu­tą.

rs