Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (33)

Salo­mon – jak czy­ta­my w Pierw­szej Księ­dze Kró­lew­skiej – modlił się o mądrość: „Racz więc dać Twe­mu słu­dze ser­ce peł­ne roz­sąd­ku” (1 Krl 3,9). O mądrość dla sie­bie i rodzi­ny trze­ba się codzien­nie modlić, o mądrość trze­ba się sta­rać: wsłu­chu­jąc się w Boże sło­wo, korzy­sta­jąc z rady i przy­kła­du ludzi mądrych, dobrych, poboż­nych, zasta­na­wia­jąc się nad życiem, jego celem i podej­mu­jąc decy­zje w swo­im sumie­niu, kie­ru­jąc się zawsze zasa­dą: cze­go Bóg ode mnie ocze­ku­je? Mądrość pole­ga na tym, aby w każ­dym dniu i w każ­dej sytu­acji odnaj­dy­wać dla sie­bie i dla innych, szcze­gól­nie w rodzi­nie, ewan­ge­licz­ny skarb i ewan­ge­licz­ną per­łę. Wciąż sta­je­my przed wybo­rem: co w tej chwi­li jest waż­ne, naj­waż­niej­sze, co mogę stra­cić, co muszę odrzu­cić, co koniecz­nie trze­ba oca­lić. Pan Jezus uczy, że pewien czło­wiek „ura­do­wa­ny poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał i kupił tę rolę” (Mt 13,44). Waż­ne jest, by dla skar­bu, jakim jest Bóg w naszym życiu, miłość i zgo­da w rodzi­nie, zba­wie­nie, być goto­wym oddać „wszyst­ko” i aby to czy­nić będąc „ura­do­wa­nym”. Na takiej mądro­ści opie­ra się nasze życie, trwa­łość rodzi­ny, ład w spo­łe­czeń­stwie. Podob­na mądrość zawar­ta jest w przy­po­wie­ści o pięk­nej, dro­go­cen­nej per­le: „Gdy zna­lazł jed­ną dro­go­cen­ną per­łę, poszedł, sprze­dał wszyst­ko, co miał, i kupił ją” (Mt 13,46). Per­ły, pięk­nej i dro­go­cen­nej, trze­ba szu­kać przez całe życie. Ale koniecz­na jest wraż­li­wość, mądrość, by nie nazwać „pięk­ną i dro­go­cen­ną” per­ły fał­szy­wej. Nie­kie­dy kie­ru­je­my się w tym obie­go­wą opi­nią. Kupiec wie­dział, że sprze­da­jąc wszyst­ko i kupu­jąc tę jed­ną per­łę, postę­pu­je mądrze, dla sie­bie i dla innych. Cza­sem potrzeb­ne jest dłu­gie, cier­pli­we tłu­ma­cze­nie, by prze­ko­nać dzie­ci, rodzi­nę o słusz­no­ści takie­go wybo­ru. W takiej decy­zji musi­my się cza­sem prze­ciw­sta­wić oto­cze­niu, któ­re kry­ty­ku­je naszą posta­wę. Mądrość – to pamięć o śmier­ci, sądzie i wiecz­no­ści. Bł. Jan Paweł II pisał w „Liście do rodzin”: „Prze­ma­wiam mocą praw­dy Chry­stu­so­wej do czło­wie­ka naszych cza­sów, aby pojął, jak wiel­kim dobrem jest mał­żeń­stwo, rodzi­na i życie”. Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia: Codzien­nie zba­dam przy wie­czor­nym rachun­ku sumie­nia, czy kie­ro­wa­łem się zasa­dą ewan­ge­licz­ne­go skar­bu i per­ły?

bp Jan Szko­doń