Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele „Źródła”!

Już kolej­ny raz dzie­li­my się z Wami przy­krą dla nas wszyst­kich infor­ma­cją:
„Źró­dło” prze­ży­wa obec­nie poważ­ny kry­zys finan­so­wy. Jest on tym groź­niej­szy, że wystą­pił już teraz, przed zbli­ża­ją­cym się okre­sem waka­cji, w cza­sie któ­re­go zazwy­czaj pogłę­bia­ją się trud­no­ści finan­so­we wydaw­ców kato­lic­kich.
Nasza sytu­acja jest tym trud­niej­sza, że wpły­wy z reklam w naszym tygo­dni­ku mają cha­rak­ter led­wie śla­do­wy, pod­czas gdy pod­sta­wo­wym źró­dłem przy­cho­dów więk­szo­ści gazet są wła­śnie wpła­ty rekla­mo­daw­ców. Wydaw­ca „Źró­dła” prak­tycz­nie wszyst­kie kosz­ty musi pokry­wać ze sprze­da­ży cza­so­pi­sma. Zaś kosz­ty te sys­te­ma­tycz­nie rosną, ostat­nio – nawet dra­stycz­nie.
Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,
Satys­fak­cję przy­no­si nam to, że od 19 lat tygo­dnik „Źró­dło” jest obec­ny w tysią­cach rodzin kato­lic­kich. Nie­daw­no, w lutym br. uka­zał się tysięcz­ny numer „Źró­dła”. Wyda­wa­nie nasze­go Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” roz­po­czę­li­śmy bowiem na począt­ku 1992 r., odpo­wia­da­jąc na naucza­nie bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II.
Powo­do­wa­ni tro­ską o reli­gij­ność nowych poko­leń Pola­ków sta­ra­my się tak reda­go­wać „Źró­dło”, aby ten tygo­dnik poma­gał rodzi­nom wzra­stać w wie­rze w Boga w Trój­cy Świę­tej Jedy­ne­go oraz w miło­ści do Mat­ki Bożej, Mat­ki Kościo­ła i Kró­lo­wej Pol­ski. Zabie­ga­my o przy­bli­ża­nie w nim naucza­nia papie­skie­go oraz pie­lę­gno­wa­nie patrio­ty­zmu, o poma­ga­nie w pozna­wa­niu praw­dzi­wej histo­rii Pol­ski.
Dwa lata temu prze­ka­za­na Fun­da­cji „Źró­dło”, wydaw­cy nasze­go tygo­dni­ka, pomoc ze stro­ny wie­lu Czy­tel­ni­ków ura­to­wa­ła tygo­dnik. Ośmie­la­my się i teraz pro­sić Was, Dro­dzy Przy­ja­cie­le „Źró­dła”, o pomoc. Ufa­my, że rów­nież obec­nie nasza proś­ba spo­tka się z życz­li­wą odpo­wie­dzią Czy­tel­ni­ków „Źró­dła”.
Pro­si­my wszyst­kich Przy­ja­ciół o jed­no­ra­zo­wą pomoc finan­so­wą. Prze­li­czy­li­śmy: jeśli każ­da rodzi­na, do któ­rej docie­ra tygo­dnik „Źró­dło” ofia­ru­je od 20 do 30 zł, to prze­zwy­cię­ży­my obec­ne kło­po­ty finan­so­we.
Wszyst­ko zale­ży od soli­dar­nej pomo­cy Czy­tel­ni­ków. Ufa­my, że taką pomoc otrzy­ma­my i w ten spo­sób wspól­nie nie dopu­ści­my do zaprze­sta­nia wyda­wa­nia „Źró­dła”. Od soli­dar­no­ści Czy­tel­ni­ków „Źró­dła” zale­ży, czy ten tygo­dnik będzie towa­rzy­szył pol­skim, kato­lic­kim rodzi­nom we wzra­sta­niu w wie­rze i miło­ści do Ojczy­zny.
W nadziei na zro­zu­mie­nie naszej proś­by prze­ka­zu­je­my ser­decz­ne: Bóg zapłać!

red. naczel­ny Adam Kisiel, red. Janusz Kawec­ki, red. Anto­ni Zię­ba

Ofia­ry moż­na prze­słać pod adres:
Redak­cja „Źró­dło”
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

lub na kon­to:
Fun­da­cja „Źró­dło” 63 1240 4650 1111 0000 5145 1808
Pobierz druk prze­le­wu