Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Iz 55,1–3a,
Rz 8,35.37–39,
Mt 14,13–21

Cudowne rozmnożenie chleba

Słowa życiaGdy Jezus usły­szał o śmier­ci Jana Chrzci­cie­la, odda­lił się stam­tąd w łodzi na miej­sce pustyn­ne, osob­no. Lecz tłu­my zwie­dzia­ły się o tym i z miast poszły za Nim pie­szo. Gdy wysiadł, ujrzał wiel­ki tłum. Zli­to­wał się nad nimi i uzdro­wił ich cho­rych. A gdy nastał wie­czór, przy­stą­pi­li do Nie­go ucznio­wie i rze­kli: Miej­sce tu jest puste i pora już spóź­nio­na. Każ więc rozejść się tłu­mom: niech idą do wsi i zaku­pią sobie żyw­no­ści. Lecz Jezus im odpo­wie­dział: Nie potrze­bu­ją odcho­dzić; wy daj­cie im jeść. Odpo­wie­dzie­li Mu: Nie mamy tu nic prócz pię­ciu chle­bów i dwóch ryb. On rzekł: Przy­nie­ście mi je tutaj. Kazał tłu­mom usiąść na tra­wie, następ­nie wziął te pięć chle­bów i dwie ryby, spoj­rzał w nie­bo, odmó­wił bło­go­sła­wień­stwo i poła­maw­szy chle­by, dał je uczniom, ucznio­wie zaś tłu­mom. Jedli wszy­scy do syto­ści i zebra­no z tego, co pozo­sta­ło, dwa­na­ście peł­nych koszy ułom­ków. Tych zaś, któ­rzy jedli, było oko­ło pię­ciu tysię­cy męż­czyzn, nie licząc kobiet i dzie­ci.
Jezus naka­zał uczniom, by nakar­mi­li głod­ny tłum.Czy nie jest to przy­pad­kiem żart z Apo­sto­łów? Może nawet wię­cej: kpi­na? Prze­cież sami nie mie­li co jeść.I trud­no, by Jezus nie był tego świa­dom. A jed­nak cał­kiem serio mówi: daj­cie im jeść! Zada­nie ponad siły, ponad moż­li­wo­ści uczniów. Osta­tecz­nie sam Jezus spra­wia, że wszy­scy zosta­ją nasy­ce­ni. I tak już będzie przez całą histo­rię Kościo­ła. Gdy apo­sto­ło­wie, to jest ucznio­wie kolej­nych poko­leń gło­szą sło­wo, odpusz­cza­ją grze­chy, udzie­la­ją łaski, spra­wu­ją Eucha­ry­stię, to za każ­dym razem podej­mu­ją rzecz prze­kra­cza­ją­cą ludz­kie siły, a jed­nak wyko­nu­ją to sku­tecz­nie, bo w ich tru­dzie ukry­te jest auten­tycz­ne dzia­ła­nie Jezu­sa. A On zawsze jest sku­tecz­ny.

rs