Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ksiądz biskup Albin Małysiak

Ksiądz biskup Albin Mały­siak uro­dził się 12 czerw­ca 1917 r. w Koco­niu koło Żyw­ca, w rodzi­nie kupiec­kiej. W latach 1936–1941 uczęsz­czał do Insty­tu­tu Teo­lo­gicz­ne­go Księ­ży Misjo­na­rzy w Kra­ko­wie. 12 kwiet­nia 1936 roku zło­żył ślu­by wie­czy­ste w Zgro­ma­dze­niu Księ­ży Misjo­na­rzy św. Win­cen­te­go á Pau­lo w Kra­ko­wie. 1 maja 1941 roku przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie. Na tej dacie war­to się zatrzy­mać. Wiel­kim pra­gnie­niem Księ­dza Bisku­pa jako współ­pra­cow­ni­ka i przy­ja­cie­la ks. kard. Karo­la Woj­ty­ły było dożyć beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II. – Jestem bar­dzo szczę­śli­wy, że przez te wszyst­kie lata z rado­ścią gło­si­łem ludziom Ewan­ge­lię. Dziś cze­kam na beaty­fi­ka­cję moje­go przy­ja­cie­la – Jana Paw­ła II. To wiel­ki dar dla Kościo­ła i Pol­ski – pod­kre­ślał 5 kwiet­nia br. Opatrz­ność Boża spra­wi­ła, że nie tyl­ko dożył tej beaty­fi­ka­cji, ale jesz­cze data wynie­sie­nia Papie­ża-Pola­ka do chwa­ły ołta­rzy przy­pa­dła dokład­nie w 70. rocz­ni­cę świę­ceń kapłań­skich ks. bp. Mały­sia­ka. Zaraz po świę­ce­niach mło­dy ks. Albin pra­co­wał jako wika­riusz i kate­che­ta w Zembrzy­cach koło Wado­wic, gdzie w cza­sie oku­pa­cji orga­ni­zo­wał „doży­wial­nię” dla dzie­ci i osób wysie­dlo­nych.
W latach 1942–1944 peł­nił posłu­gę w Kra­ko­wie, a następ­nie w Zakła­dzie dla osób w pode­szłym wie­ku im. Helc­lów w Szczaw­ni­cy. Wła­śnie w tym cza­sie wraz z sza­ryt­ką, sio­strą Bro­ni­sła­wą Wilem­ską, ura­to­wał życie pię­ciu Żydom. W ramach taj­ne­go naucza­nia udzie­lał lek­cji łaci­ny, reli­gii i gim­na­sty­ki. W latach 1946–1947 był kate­che­tą w szko­le śred­niej w Tar­no­wie i wika­riu­szem para­fii pw. Naj­święt­szej Rodzi­ny. W 1950 r. obro­nił magi­ste­rium z teo­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, a w 1952 r. został dok­to­rem teo­lo­gii. Pra­co­wał m.in. w Zakła­dzie Wycho­waw­czym im. ks. Sie­masz­ki w Kra­ko­wie, a od 1954 r. wykła­dał w Insty­tu­cie Teo­lo­gicz­nym Księ­ży Misjo­na­rzy. W roku 1959 został pro­bosz­czem kra­kow­skiej para­fii Księ­ży Misjo­na­rzy pw. NMP z Lour­des.
14 stycz­nia 1970 r. ks. Mały­siak został mia­no­wa­ny bisku­pem pomoc­ni­czym Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej. Sakry bisku­piej udzie­lił mu 5 kwiet­nia 1970 r. ówcze­sny Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kard. Karol Woj­ty­ła.
– Po otrzy­ma­niu sakry bisku­piej roz­po­czą­łem pra­cę pod kie­run­kiem kar­dy­na­ła Woj­ty­ły. Wła­ści­wie nie było dnia, w któ­rym nie spo­tkał­bym się z tym zna­ko­mi­tym wodzem dusz­pa­ster­stwa – wspo­mi­nał tam­ten czas. Przez wie­le lat z ks. kard. Woj­ty­łą łączy­ła go wiel­ka przy­jaźń. – Słu­ży­łem z Janem Paw­łem Wiel­kim – pod­kre­ślał z dumą ks. bp Mały­siak. Taki tytuł nosi też wyda­ny w 2005 r. zbiór kore­spon­den­cji Księ­dza Bisku­pa z Janem Paw­łem II.
Na eme­ry­tu­rę prze­szedł 27 lute­go 1993 roku, po osią­gnię­ciu prze­pi­sa­ne­go pra­wem kano­nicz­nym wie­ku. Pod­czas majo­wych uro­czy­sto­ści z oka­zji 70-lecia kapłań­stwa ks. bp Albin Mały­siak, zwra­ca­jąc się do dzien­ni­ka­rzy, pro­sił ich, by byli słu­ga­mi sło­wa, słu­ga­mi praw­dy i Pana Boga. Pod­kre­ślał ogrom­ną rolę pra­sy kato­lic­kiej i ape­lo­wał, byśmy zro­bi­li wszyst­ko, aby była ona dobra, mądra, pięk­na i chęt­nie czy­ta­na przez Pola­ków. Dziś te sło­wa sta­ją się nie­ja­ko testa­men­tem nie­za­po­mnia­ne­go ks. bp. Albi­na Mały­sia­ka – legen­dy Kościo­ła kra­kow­skie­go.