Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadectwo wiary i miłości

Wyruszyć w drogę

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Jezus pra­gnął zbu­do­wać Kościół na wie­rze Ryba­ka gali­lej­skie­go. Wybrał go jako opo­kę, jako ska­łę dla rodzą­cej się wspól­no­ty swo­ich uczniów, któ­ra mia­ła objąć wszyst­kie naro­dy, języ­ki i kul­tu­ry. Powo­łu­jąc Szy­mo­na Pio­tra do tak odpo­wie­dzial­nej służ­by, Jezus chciał mu uświa­do­mić, co jest naj­waż­niej­szym warun­kiem i fun­da­men­tem służ­by w Koście­le. Jest nim miłość. Dla­te­go w cza­sie roz­mo­wy nad brze­giem jezio­ra padło uro­czy­ste, potrój­ne pyta­nie o tę naj­waż­niej­szą, fun­da­men­tal­ną spra­wę: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej ani­że­li ci?”.
Jezus znał dobrze Ryba­ka gali­lej­skie­go, bo wie­dział, co kry­je się w każ­dym czło­wie­ku. Znał jego sła­bo­ści. Pamię­tał o jego zdra­dzie w godzi­nie pró­by. Ale rów­no­cze­śnie znał jego żar­li­we ser­ce. Szy­mon Piotr też znał same­go sie­bie. Dla­te­go odpo­wie­dział pokor­nie, ale szcze­rze: „Panie, Ty wszyst­ko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Usły­szał wte­dy sło­wa, w któ­rych powie­rzo­na mu zosta­ła misja: „Paś owce moje” (J 21,15–17).
Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii może­my zna­leźć klucz do zro­zu­mie­nia oso­bo­wo­ści, a tak­że służ­by Karo­la Woj­ty­ły – Jana Paw­ła II. Od 16 paź­dzier­ni­ka 1978 roku zna­lazł się on w cen­trum uwa­gi Kościo­ła powszech­ne­go i ponie­kąd całe­go świa­ta. Pod­czas dłu­gie­go pon­ty­fi­ka­tu dał jed­no­znacz­ne, nie­zwy­kle przej­rzy­ste świa­dec­two swo­jej wia­ry i miło­ści. Głę­bo­kie zjed­no­cze­nie z Bogiem owo­co­wa­ło w jego życiu z nie­zmor­do­wa­ną służ­bą czło­wie­ko­wi. Taka była jego apo­stol­ska ducho­wość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej z oka­zji 25-lecia wizy­ty bł. Jana Paw­ła II, Lublin, 9 czerw­ca 2012 r.