Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Wiara niewiasty kananejskiej

NIEDZIELA: Iz 56,1.6–7
Rz 11,13–15.29–32
Mt 15,21–28
Słowa życiaJezus podą­żył w stro­ny Tyru i Sydo­nu. A oto kobie­ta kana­nej­ska, wyszedł­szy z tam­tych oko­lic, woła­ła: Uli­tuj się nade mną, Panie, Synu Dawi­da! Moja cór­ka jest cięż­ko drę­czo­na przez złe­go ducha. Lecz On nie ode­zwał się do niej ani sło­wem.
Na to zbli­ży­li się do Nie­go ucznio­wie i pro­si­li: Odpraw ją, bo krzy­czy za nami.
Lecz On odpo­wie­dział: Jestem posła­ny tyl­ko do owiec, któ­re pogi­nę­ły z domu Izra­ela.
A ona przy­szła, upa­dła przed Nim i pro­si­ła: Panie, dopo­móż mi.
On jed­nak odparł: Nie­do­brze jest zabrać chleb dzie­ciom i rzu­cić psom.
A ona odrze­kła: Tak, Panie, lecz i szcze­nię­ta jedzą z okru­szyn, któ­re spa­da­ją ze sto­łu ich panów.
Wte­dy Jezus jej odpo­wie­dział: O nie­wia­sto, wiel­ka jest two­ja wia­ra; niech ci się sta­nie, jak chcesz. Od tej chwi­li jej cór­ka zosta­ła uzdro­wio­na.
„Uli­tuj się nade mną” – woła­ła kobie­ta kana­nej­ska prze­ję­ta tro­ską o swo­ją opę­ta­ną cór­kę. I Jezus oka­zał miło­sier­dzie. Obfi­cie. Bo cór­ka zosta­ła uwol­nio­na od złe­go ducha. A kobie­ta otrzy­ma­ła jesz­cze wię­cej – wia­rę, któ­ra nie zra­ża się prze­ciw­no­ścia­mi. Uwie­rzy­ła, to zna­czy przy­ję­ła łaskę wia­ry w peł­ni. Zasłu­gą czło­wie­ka jest przy­jąć dar od Boga. I wie­dzieć, że to dar, a nie owoc naszych sta­rań. Choć­by naj­więk­szych.

rs