Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Pomnik Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia u stóp Jasnej Góry

Boże w Trój­cy Świę­tej Jedy­ny, Ty w swo­jej nie­wy­po­wie­dzia­nej dobro­ci powo­łu­jesz cią­gle nowych apo­sto­łów, aby przy­bli­ża­li świa­tu Two­ją Miłość. Bądź uwiel­bio­ny za to, że dałeś nam opatrz­no­ścio­we­go Paste­rza Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go, Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia.
Boże, źró­dło wszel­kiej świę­to­ści, spraw, pro­si­my Cię, aby Kościół zali­czył go do gro­na swo­ich świę­tych. Wej­rzyj na jego hero­icz­ną wia­rę, cał­ko­wi­te odda­nie się Tobie, na jego męstwo wobec prze­ciw­no­ści i prze­śla­do­wań, któ­re zno­sił dla imie­nia Twe­go. Pomnij, jak bar­dzo umi­ło­wał Kościół Two­je­go Syna, jak wier­nie kochał Ojczy­znę i każ­de­go czło­wie­ka, bro­niąc jego god­no­ści i praw, prze­ba­cza­jąc wro­gom, zło dobrem zwy­cię­ża­jąc.
Otocz chwa­łą wier­ne­go Słu­gę Two­je­go Ste­fa­na Kar­dy­na­ła, któ­ry wszyst­ko posta­wił na Mary­ję i Jej zawie­rzył bez gra­nic, u Niej szu­ka­jąc pomo­cy w obro­nie wia­ry Chry­stu­so­wej i wol­no­ści Naro­du. Ojcze nie­skoń­cze­nie dobry, uczyń go orę­dow­ni­kiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokor­nie Cię bła­gam, Boże, udziel mi za wsta­wien­nic­twem Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go tej łaski, o któ­rą Cię teraz szcze­gól­nie pro­szę…
3 sierp­nia br. minę­ła 110. rocz­ni­ca uro­dzin, a 28 maja 30. rocz­ni­ca zakoń­cze­nia ziem­skiej dro­gi Słu­gi Boże­go Pry­ma­sa Pol­ski ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go – czło­wie­ka świę­te­go, żar­li­we­go patrio­ty, obroń­cy praw Naro­du i god­no­ści czło­wie­ka, męża sta­nu, nie­ko­ro­no­wa­ne­go kró­la Pol­ski w cza­sach komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia. Na wieść o śmier­ci Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia – prze­by­wa­ją­cy wów­czas w szpi­ta­lu – Ojciec Świę­ty Jan Paweł II napi­sał do Pola­ków:
„Pole­caj­cie Bogu duszę świę­tej pamię­ci Kar­dy­na­ła Ste­fa­na, Pry­ma­sa Pol­ski. Módl­cie się za Ojczy­znę, za Kościół w niej, za cały Kościół, za świat. (…) Szcze­gól­nym przed­mio­tem takiej medy­ta­cji uczyń­cie postać nie­za­po­mnia­ne­go Pry­ma­sa, świę­tej pamię­ci Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go, Jego oso­bę, Jego naukę, Jego rolę w jak­że trud­nym okre­sie naszej histo­rii. To wszyst­ko uczyń­cie przed­mio­tem medy­ta­cji i podej­mij­cie to wiel­kie i trud­ne dzie­ło, dzie­dzic­two prze­szło tysiąc­let­niej histo­rii, na któ­rym On, Kar­dy­nał Ste­fan, Pry­mas Pol­ski, dobry Pasterz – wyci­snął trwa­łe, nie­za­tar­te pięt­no. Niech dzie­ło to podej­mą z naj­więk­szą odpo­wie­dzial­no­ścią Paste­rze Kościo­ła, niech podej­mie je ducho­wień­stwo, kapła­ni, rodzi­ny zakon­ne, wier­ni każ­de­go wie­ku i każ­de­go zawo­du. Niech podej­mą je mło­dzi. Niech podej­mie je cały Kościół i cały Naród. Każ­dy na swój spo­sób tak, jak Bóg i wła­sne sumie­nie mu wska­zu­je. Podej­mij­cie i pro­wadź­cie je ku przy­szło­ści. Ból Wasz niech prze­mie­nia się w nadzie­ję…”.
Chcąc wypeł­nić te sło­wa – w trud­nym znów dla nasze­go Naro­du okre­sie histo­rii – przed­sta­wia­my spe­cjal­ny numer „Źró­dła”, przy­po­mi­na­jąc postać Słu­gi Boże­go Pry­ma­sa Pol­ski ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go.