Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Sługa Maryi

Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej

;/>Święta Mary­jo, Bogu­ro­dzi­co Dzie­wi­co, obie­ram sobie dzi­siaj Cie­bie za Panią, Orę­dow­nicz­kę, Patron­kę, Opie­kun­kę i Mat­kę moją. Posta­na­wiam sobie moc­no i przy­rze­kam, że Cię nigdy nie opusz­czę, nie powiem i nie uczy­nię nic prze­ciw­ko Tobie. Nie pozwo­lę nigdy, aby inni cokol­wiek czy­ni­li, co uwła­cza­ło­by czci Two­jej.
Bła­gam Cię, przyj­mij mnie na zawsze za słu­gę i dziec­ko swo­je. Bądź mi pomo­cą we wszyst­kich moich potrze­bach duszy i cia­ła oraz w pra­cy kapłań­skiej dla innych. Odda­ję się Tobie, Mary­jo, cał­ko­wi­cie w nie­wo­lę, a jako Twój nie­wol­nik poświę­cam Ci cia­ło i duszę moją, dobra wewnętrz­ne i zewnętrz­ne, nawet war­tość dobrych uczyn­ków moich zarów­no prze­szłych, jak obec­nych i przy­szłych, pozo­sta­wia­jąc Ci cał­ko­wi­te i zupeł­ne pra­wo roz­po­rzą­dza­nia mną i wszyst­kim bez wyjąt­ku, co do mnie nale­ży, według Twe­go upodo­ba­nia, ku więk­szej chwa­le Boga, w cza­sie i w wiecz­no­ści.
Pra­gnę przez Cie­bie, z Tobą, w Tobie i dla Cie­bie stać się nie­wol­ni­kiem cał­ko­wi­tym Syna Two­je­go, któ­re­mu Ty, o Mat­ko, oddaj mnie w nie­wo­lę, jak ja Tobie odda­łem się w nie­wo­lę. Wszyst­ko, cokol­wiek czy­nić będę, przez Two­je Ręce Nie­po­ka­la­ne, Pośred­nicz­ko łask wszel­kich, odda­ję ku chwa­le Trój­cy Świę­tej – Soli Deo!
Mary­jo Jasno­gór­ska, nie opusz­czaj mnie w pra­cy codzien­nej i okaż swe czy­ste Obli­cze w godzi­nę śmier­ci mojej. Amen.

Pry­mas Pol­ski ks. kard. Ste­fan Wyszyń­ski,
Sto­czek, 8 grud­nia 1953 roku