Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Jr 20,7–9
Rz 12,1–2
Mt 16,21–27

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Słowa życiaJezus zaczął wska­zy­wać swo­im uczniom na to, że musi iść do Jero­zo­li­my i wie­le wycier­pieć od star­szych i arcy­ka­pła­nów, i uczo­nych w Piśmie; że będzie zabi­ty i trze­cie­go dnia zmar­twych­wsta­nie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzu­ty: Panie, niech Cię Bóg bro­ni! Nie przyj­dzie to nigdy na Cie­bie.
Lecz On odwró­cił się i rzekł do Pio­tra: Zejdź Mi z oczu, sza­ta­nie! Jesteś Mi zawa­dą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludz­kie.
Wte­dy Jezus rzekł do swo­ich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze same­go sie­bie, niech weź­mie krzyż swój i niech Mnie naśla­du­je. Bo kto chce zacho­wać swo­je życie, stra­ci je; a kto stra­ci swe życie z mego powo­du, znaj­dzie je. Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę?
Albo­wiem Syn Czło­wie­czy przyj­dzie w chwa­le Ojca swe­go razem z anio­ła­mi swo­imi, i wte­dy odda każ­de­mu według jego postę­po­wa­nia.
To był poważ­ny zarzut: „Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludz­kie”. I bole­sna naga­na: „Zejdź Mi z oczu, sza­ta­nie! Jesteś Mi zawa­dą…”. Z tak jasnym stwier­dze­niem nie spo­sób dys­ku­to­wać. Zawa­dą jest każ­dy, kto nie myśli o Bożych roz­wią­za­niach,
lecz pró­bu­je zna­leźć wła­sne. Być może zaska­ku­je nas rady­ka­lizm tego zda­nia, ale nie da się usu­nąć Bożej opty­ki z Ewan­ge­lii, a to zna­czy, że nie może jej pomi­nąć tak­że nasze sumie­nie. W peł­ni rze­tel­na oce­na naszych czy­nów powsta­je wów­czas,
gdy nie uni­ka­my tego trud­ne­go pyta­nia:
cze­go ode mnie ocze­ku­je Chry­stus?

rs