Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 33,7–9
Rz 13,8–10
Mt 18,15–20

Upomnienie braterskie

Słowa życiaJezus powie­dział do swo­ich uczniów:
Gdy twój brat zgrze­szy prze­ciw tobie, idź i upo­mnij go w czte­ry oczy. Jeśli cię usłu­cha, pozy­skasz swe­go bra­ta. Jeśli zaś nie usłu­cha, weź ze sobą jesz­cze jed­ne­go albo dwóch, żeby na sło­wie dwóch albo trzech świad­ków opie­ra­ła się cała spra­wa. Jeśli i tych nie usłu­cha, donieś Kościo­ło­wi. A jeśli nawet Kościo­ła nie usłu­cha, niech ci będzie jak poga­nin i cel­nik.
Zapraw­dę powia­dam wam: Wszyst­ko, co zwią­że­cie na zie­mi, będzie zwią­za­ne w nie­bie, a co roz­wią­że­cie na zie­mi, będzie roz­wią­za­ne w nie­bie.
Dalej zapraw­dę powia­dam wam: Jeśli dwaj z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będą, to wszyst­kie­go uży­czy im mój Ojciec, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich.
Upo­mnie­nie bra­ter­skie. Naj­pierw w czte­ry oczy, póź­niej przy świad­kach, osta­tecz­nie publicz­na oce­na. Nie brzmi to dobrze. Gdzie tole­ran­cja? Dla innych poglą­dów, innych zacho­wań, innych pre­fe­ren­cji…
– Ewan­ge­lia nie pro­po­nu­je tole­ran­cji,
bo ta bynaj­mniej nie jest naj­wyż­szą war­to­ścią,
jak tego chcą nie­któ­rzy. Naj­wyż­szą war­to­ścią
jest miłość, a to ozna­cza dobro czło­wie­ka
i sta­wia­nie wyma­gań oraz uka­zy­wa­nie jasnej,
a tak­że bez­piecz­nej dro­gi. Tych postu­la­tów
tole­ran­cja nie speł­ni. Speł­ni je tyl­ko miłość.

rs