Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Po spotkaniu w Madrycie

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI,
wygło­szo­nej 24 sierp­nia br. w Castel Gan­dol­fo

fot. ks. R. Wal­czak
Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
Dziś chciał­bym ponow­nie prze­biec myślą i ser­cem nie­zwy­kłe dni spę­dzo­ne w Madry­cie w związ­ku z XXVI Świa­to­wy­mi Dnia­mi Mło­dzie­ży. Było to, jak wie­cie, emo­cjo­nu­ją­ce wyda­rze­nie kościel­ne; pra­wie dwa milio­ny mło­dych ludzi ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów prze­ży­wa­ło z rado­ścią nie­za­po­mnia­ne doświad­cze­nie bra­ter­stwa, spo­tka­nia z Panem, dzie­le­nia się i wzra­sta­nia w wie­rze: praw­dzi­wa kaska­da świa­tła. Dzię­ku­ję Bogu za ten cen­ny dar, któ­ry daje nadzie­ję na przy­szłość Kościo­ła: mło­dzi z sil­nym i szcze­rym pra­gnie­niem zako­rze­nie­nia swe­go życia w Chry­stu­sie, moc­ne­go trwa­nia w wie­rze, wspól­ne­go kro­cze­nia w Koście­le. (…)
W kil­ku sło­wach oczy­wi­ście nie mogę opi­sać tak inten­syw­nych chwil, jak te, któ­re prze­ży­li­śmy. Mam na myśli nie­opi­sa­ny entu­zjazm, z jakim przy­ję­li mnie mło­dzi w pierw­szym dniu na Pla­cu Cibe­les, ich sło­wa peł­ne ocze­ki­wań, ich moc­ne pra­gnie­nie kie­ro­wa­nia się ku głęb­szej praw­dzie i zako­rze­nie­nia się w niej, w tej praw­dzie, któ­rą Bóg nas obda­rzył, aby­śmy pozna­li Chry­stu­sa. W potęż­nym klasz­to­rze Esku­ria­lu, boga­tym histo­rią, ducho­wo­ścią i kul­tu­rą, spo­tka­łem się z mło­dy­mi zakon­ni­ca­mi i mło­dy­mi wykła­dow­ca­mi uni­wer­sy­tec­ki­mi. Tym pierw­szym – mło­dym sio­strom zakon­nym – przy­po­mnia­łem pięk­no ich powo­ła­nia, prze­ży­wa­ne­go z wier­no­ścią, waż­ność ich posłu­gi apo­stol­skiej i ich pro­ro­cze­go świa­dec­twa. I trwa we mnie wra­że­nie ich entu­zja­zmu i mło­dzień­czej wia­ry oraz peł­nych odwa­gi na przy­szłość i woli słu­że­nia w ten spo­sób ludz­ko­ści. Pro­fe­so­rom przy­po­mnia­łem, aby byli praw­dzi­wy­mi for­ma­to­ra­mi nowych poko­leń, kie­ru­jąc się w poszu­ki­wa­niu praw­dy nie tyl­ko sło­wa­mi, ale tak­że życiem, ze świa­do­mo­ścią, że Praw­dą jest sam Chry­stus. Spo­ty­ka­jąc Chry­stu­sa, spo­ty­ka­my praw­dę. Wie­czo­rem, pod­czas nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej wiel­ka, zróż­ni­co­wa­na rze­sza mło­dych prze­ży­wa­ła dzię­ki inten­syw­ne­mu udzia­ło­wi sce­ny męki i śmier­ci Chry­stu­sa: krzyż Chry­stu­sa daje znacz­nie wię­cej niż wyma­ga, daje wszyst­ko, gdyż pro­wa­dzi nas do Boga.
Naza­jutrz była Msza św. w kate­drze Almu­de­na w Madry­cie z semi­na­rzy­sta­mi: z mło­dy­mi, któ­rzy chcą zako­rze­nić się w Chry­stu­sie, aby jako Jego słu­dzy uobec­niać Go w dniu jutrzej­szym. Życzę, aby wzra­sta­ły powo­ła­nia do kapłań­stwa! Wśród obec­nych tam było wie­lu takich, któ­rzy usły­sze­li wezwa­nie Pana wła­śnie pod­czas poprzed­nich Dni Mło­dzie­ży; jestem pewien, że rów­nież w Madry­cie Pan zastu­kał do drzwi serc wie­lu mło­dych, aby poszli za Nim wiel­ko­dusz­nie w posłu­dze kapłań­skiej lub w życiu zakon­nym. Odwie­dzi­ny Ośrod­ka dla mło­dych peł­no­spraw­nych ina­czej pozwo­li­ły mi zoba­czyć wiel­ki sza­cu­nek i miłość, oka­zy­wa­ny każ­dej oso­bie i dały mi spo­sob­ność podzię­ko­wa­nia tysiąc­om wolon­ta­riu­szy, któ­rzy świad­czą w mil­cze­niu o Ewan­ge­lii miło­ści i życia. Czu­wa­nie modli­tew­ne wie­czo­rem i wiel­ka cele­bra eucha­ry­stycz­na następ­ne­go dnia na zakoń­cze­nie były dwo­ma momen­ta­mi bar­dzo głę­bo­ki­mi: wie­czo­rem wiel­ka licz­ba mło­dych, prze­ży­wa­ją­ca świę­to, bez żad­ne­go lęku przed desz­czem i wia­trem, trwa­ła na mil­czą­cej ado­ra­cji Chry­stu­sa obec­ne­go w Eucha­ry­stii, aby chwa­lić Go, dzię­ko­wać Mu, pro­sić o pomoc i świa­tło (…).
[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział: Witam pol­skich piel­grzy­mów! Razem z wami chcę dziś dzię­ko­wać Bogu za czas, któ­ry prze­ży­łem wraz z mło­dzie­żą z całe­go świa­ta w Madry­cie. Był to szcze­gól­ny czas łaski, same­go umoc­nie­nia w wie­rze. Ufam, że zaowo­cu­je w ser­cach mło­dych ludzi pra­gnie­niem życia zako­rze­nio­ne­go w Chry­stu­sie i wypeł­nio­ne­go Jego miło­ścią. Tego wam życzę. Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus.
[/pullquote]Drodzy przy­ja­cie­le, spo­tka­nie w Madry­cie było przede wszyst­kim cudow­ną mani­fe­sta­cją wia­ry dla Hisz­pa­nii i świa­ta. Ze wzglę­du na wiel­ką rze­szę mło­dych, pocho­dzą­cych ze wszyst­kich zakąt­ków kuli ziem­skiej, było ono szcze­gól­ną oka­zją do prze­my­śle­nia, dia­lo­gu, wymia­ny pozy­tyw­nych doświad­czeń, a zwłasz­cza do wspól­nej modli­twy i ponow­ne­go zobo­wią­za­nia się do zako­rze­nie­nia wła­sne­go życia w Chry­stu­sie, Wier­nym Przy­ja­cie­lu. Jestem pewien, że powró­ci­li i powra­ca­ją do swych domów z sil­nym posta­no­wie­niem bycia zaczy­nem wśród oto­cze­nia, nio­sąc nadzie­ję, któ­ra rodzi się z wia­ry. Ze swej stro­ny nadal towa­rzy­szę im modli­twą, aby wytrwa­li wier­nie w pod­ję­tych zobo­wią­za­niach. Macie­rzyń­skie­mu wsta­wien­nic­twu Maryi powie­rzam owo­ce tych Dni.
A teraz pra­gnę ogło­sić tema­ty naj­bliż­szych Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. Ten w przy­szłym roku, obcho­dzo­ny w die­ce­zjach, będzie miał hasło: „Raduj­cie się zawsze w Panu!”, zaczerp­nię­te z Listu do Fili­pian (4,4); tym­cza­sem hasłem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w 2013 roku w Rio de Jane­iro, będzie pole­ce­nie Jezu­sa: „Idź­cie i nauczaj­cie wszyst­kie naro­dy!” (por. Mt 28,19). Już teraz powie­rzam modli­twom wszyst­kich przy­go­to­wa­nie tych bar­dzo waż­nych przed­się­wzięć.