Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziękujemy i… prosimy

W czerw­cu i lip­cu br. zwra­ca­li­śmy się do Was, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, Przy­ja­cie­le TRK „Źró­dło”, z proś­bą o pomoc w prze­zwy­cię­że­niu trud­no­ści finan­so­wych, o dary ser­ca, któ­re umoż­li­wią nam dal­sze wyda­wa­nie tygo­dni­ka „Źró­dło”.
Wie­lu z Was odpo­wie­dzia­ło na naszą proś­bę. Moż­na stwier­dzić, iż Wasza, Dro­dzy Dar­czyń­cy, ofiar­ność ura­to­wa­ła tygo­dnik „Źró­dło”. Prze­trwa­li­śmy czas waka­cyj­ny, któ­ry jest zawsze szcze­gól­nie trud­ny dla wydaw­ców pra­sy kato­lic­kiej. Dla­te­go wszyst­kim Czy­tel­ni­kom, któ­rzy prze­ka­za­li ofia­ry, skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Niech Dobry Bóg raczy wyna­gro­dzić Waszą ofiar­ność na rzecz apo­stol­stwa i ewan­ge­li­za­cji przez pra­sę kato­lic­ką.
Pomi­mo prze­sła­nych ofiar oraz wpro­wa­dzo­nych przez Zarząd Fun­da­cji wie­lu dzia­łań oszczęd­no­ścio­wych, jesz­cze nie uda­ło się, nie­ste­ty, osią­gnąć sta­bi­li­za­cji finan­so­wej. Wie­lu z Was, Dro­dzy Dar­czyń­cy, zwra­ca­ło nam rów­nież uwa­gę na to, iż czas waka­cyj­ny nie jest naj­lep­szym do tego, aby pozy­tyw­nie odpo­wie­dzieć na naszą proś­bę.
Bio­rąc powyż­sze pod uwa­gę, ośmie­la­my się pono­wić naszą proś­bę o dary ser­ca na rzecz tygo­dni­ka „Źró­dło”. Ufa­my, że spo­tka się ona ze zro­zu­mie­niem i szczo­drą Waszą, Dro­dzy Przy­ja­cie­le „Źró­dła” odpo­wie­dzią. Mamy nadzie­ję, że każ­da rodzi­na kato­lic­ka, do któ­rej docie­ra tygo­dnik „Źró­dło”, zechce wspo­móc wyda­wa­nie „Źró­dła” jed­no­ra­zo­wą ofia­rą w wyso­ko­ści 20–30 zł. W celu uła­twie­nia reali­za­cji naszej proś­by, zamiesz­cza­my for­mu­larz prze­ka­zu pocz­to­we­go.
Zapew­nia­my Was, Dro­dzy Dar­czyń­cy, o naszej modli­twie w Waszych inten­cjach, dołą­cza­jąc ser­decz­ne „Bóg zapłać!”

red. naczel­ny Adam Kisiel
red. Janusz Kawec­ki
red. Anto­ni Zię­ba

Ofia­ry moż­na prze­słać, pod adres:
Redak­cja TRK „Źró­dło”
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3, 30–074 Kra­ków
lub prze­lać na kon­to:
Fun­da­cja „Źró­dło”
ul. Smo­leńsk 2, 31–004 Kra­ków
63 1240 4650 1111 0000 5145 1808