Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Otoczmy troską życie

Nie ma kwestii ważniejszej

Reflek­sja w dniu 1 wrze­śnia 2011 r.
Reflek­sję poniż­szą reda­gu­ję w dniu szcze­gól­nym: 1 wrze­śnia 2011, w 72. rocz­ni­cę napa­ści hitle­row­skich Nie­miec na Pol­skę i dzień po bar­dzo waż­nym gło­so­wa­niu w Sej­mie RP. 31 sierp­nia Sejm RP – przede wszyst­kim gło­sa­mi posłów POSLD – odrzu­cił oby­wa­tel­ski pro­jekt nowe­li­za­cji usta­wy chro­nią­cej życie poczę­tych dzie­ci; nowe­li­za­cji, któ­ra mia­ła zapew­nić pra­wo do życia każ­de­mu bez wyjąt­ku poczę­te­mu dziec­ku. 191 posłów gło­so­wa­ło za utrzy­ma­niem zbrod­ni­czej „moż­li­wo­ści praw­nej” zabi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci: cho­rych, nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że w przy­pad­ku ist­nie­nia „uza­sad­nio­ne­go” podej­rze­nia, że poczę­cie nastą­pi­ło w wyni­ku prze­stęp­stwa oraz w sytu­acji, gdy kon­ty­nu­acja cią­ży zagra­ża zdro­wiu lub życiu mat­ki. 181 posłów gło­so­wa­ło za ode­sła­niem tego pro­jek­tu nowe­li­za­cji do dal­szych prac w komi­sjach.
Obro­na życia nie­na­ro­dzo­nych spra­wą wiel­kiej wagi
Przy­to­czę dwa frag­men­ty wypo­wie­dzi wiel­kie­go ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta R. Reaga­na:
„Abra­ham Lin­coln uwa­żał, że nie mogli­by­śmy prze­trwać jako wol­ny kraj, gdy­by jed­ni ludzie mogli decy­do­wać, że inni nie dora­sta­ją do wol­no­ści i dla­te­go powin­ni być nie­wol­ni­ka­mi. Podob­nie my nie może­my prze­trwać jako wol­ny naród, gdy jed­ni ludzie mogą decy­do­wać, iż inni nie dora­sta­ją do tego, aby żyć i dla­te­go powin­ni być zabi­ci przed naro­dze­niem lub nawet tuż po naro­dze­niu. Moja admi­ni­stra­cja odda­na jest spra­wie zacho­wa­nia Ame­ry­ki jako wol­ne­go kra­ju, a nie ma kwe­stii waż­niej­szej w tym aspek­cie, niż potwier­dze­nie trans­cen­dent­ne­go pra­wa do życia wszyst­kich istot ludz­kich, pra­wa bez któ­re­go wszel­kie inne pra­wa nie mają żad­ne­go zna­cze­nia” (R. Reagan „Abor­tion and the con­scien­ce of the nation”, Tho­mas Nel­son Publi­shers, Nowy Jork 1984, s. 38).
17 stycz­nia 1988 r. pre­zy­dent USA R. Reagan ogło­sił „Pro­kla­ma­cję”, w któ­rej czy­ta­my: „Wszel­kie dowo­dy medycz­ne i nauko­we coraz moc­niej potwier­dza­ją, że dziec­ko przed naro­dze­niem posia­da pod­sta­wo­we atry­bu­ty oso­by ludz­kiej, że jest ono fak­tycz­nie oso­bą. Współ­cze­sna medy­cy­na trak­tu­je dzie­ci nie­na­ro­dzo­ne jako pacjen­tów. (…) Teraz prze­to ja, Ronald Reagan, Pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki, na pod­sta­wie auto­ry­te­tu przy­pa­da­ją­ce­go mi z mocy Kon­sty­tu­cji oraz pra­wa Sta­nów Zjed­no­czo­nych, niniej­szym pro­kla­mu­ję i dekla­ru­ję nie­zby­wal­ne czło­wie­czeń­stwo każ­de­go Ame­ry­ka­ni­na od momen­tu poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci oraz tak­że pro­kla­mu­ję, decy­du­ję i dekla­ru­ję, że zadbam o to, aby Kon­sty­tu­cja oraz pra­wa Sta­nów Zjed­no­czo­nych były wier­nie egze­kwo­wa­ne dla ochro­ny ame­ry­kań­skich nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. Dla tego aktu, któ­ry jak szcze­rze wie­rzę, jest aktem spra­wie­dli­wo­ści gwa­ran­to­wa­nej przez Kon­sty­tu­cję, wołam o roz­waż­ny osąd ludz­ko­ści i o miło­sier­ną łaskę Wszech­moc­ne­go Boga” (z: „The Human Life Review”, Win­ter 1988, Vol. XIV, No1.1988, p. 92–93).
Abor­cja to zabój­stwo nie­na­ro­dzo­ne­go czło­wie­ka
Abor­cja to znisz­cze­nie życia czło­wie­ka w okre­sie od jego poczę­cia do naro­dze­nia. W USA, czy też nie­któ­rych kra­jach UE dopusz­czo­ne jest praw­nie zabi­ja­nie nawet dzie­wię­cio­mie­sięcz­nych rodzą­cych się dzie­ci. Dodam, że róż­ne są pro­ce­du­ry medycz­ne sto­so­wa­ne w pozba­wia­niu życia nie­na­ro­dzo­ne­go czło­wie­ka, nie znam żad­nej, w któ­rej znie­czu­la­no by poczę­te dziec­ko przed wyko­na­niem na nim swo­istej kary śmier­ci…
Abor­cja – hitle­row­ska meto­da nisz­cze­nia Pol­ski w cza­sie II woj­ny świa­to­wej
Śmier­tel­ni wro­go­wie Pol­ski wyko­rzy­sta­li „spę­dza­nie pło­du” i anty­kon­cep­cję jako stra­te­gicz­ną, dłu­go­fa­lo­wą meto­dę nisz­cze­nia naro­du pol­skie­go. Po raz pierw­szy w pol­skiej histo­rii „zezwo­lo­no” w sen­sie praw­nym na zabi­ja­nie pol­skich nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci 9 mar­ca 1943 r. Uczy­nił to oku­pant hitle­row­ski wyda­jąc zbrod­ni­czy „Veror­dung” (tj. roz­po­rzą­dze­nie). Niem­cy w tym samym „Veror­dung” pod­nie­śli karę za zabi­cie nie­miec­kie­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka do kary śmier­ci włącz­nie…
Przy­to­czę frag­ment hitle­row­skie­go doku­men­tu Ras­sen­po­li­ti­sches Amt, Reichle­itung z dnia 25 listo­pa­da 1939 r.: „Wszyst­kie środ­ki, któ­re słu­żą ogra­ni­cze­niom roz­rod­czo­ści, powin­ny być tole­ro­wa­ne albo popie­ra­ne. Spę­dze­nie pło­du musi być na pozo­sta­łym obsza­rze Pol­ski nie­ka­ral­ne. Środ­ki słu­żą­ce do spę­dza­nia pło­du i środ­ki zapo­bie­gaw­cze mogą być w każ­dej for­mie publicz­nie ofe­ro­wa­ne, przy czym nie może to pocią­gać za sobą jakich­kol­wiek poli­cyj­nych kon­se­kwen­cji” (cyt. za: „Zeszy­ty Oświę­cim­skie” nr 2/1958). Trze­ba w tym miej­scu przy­po­mnieć też wypo­wiedź M. Bor­ma­na – hitle­row­skie­go zbrod­nia­rza wojen­ne­go, sze­fa kan­ce­la­rii A. Hitle­ra i fak­tycz­ne­go sze­fa NSDAP: „… obo­wiąz­kiem Sło­wian jest pra­co­wać dla nas. Płod­ność Sło­wian jest nie­po­żą­da­na. Niech uży­wa­ją pre­zer­wa­tyw albo robią skro­ban­ki – im wię­cej tym lepiej. Oświa­ta jest nie­bez­piecz­na” (cyt. za: J. Hey­dec­ker, J. Leeb „Trze­cia Rze­sza w świe­tle Norym­ber­gi – bilans tysiąc­le­cia”, Książ­ka i Wie­dza, War­sza­wa 1979, s. 391).
Usta­wa abor­cyj­na z 27.04.1956 reali­za­cją dyrek­ty­wy W. Leni­na, instruk­cji NKWD
Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej hitle­row­skie roz­po­rzą­dze­nia utra­ci­ły swą „praw­ną” moc. Nad­szedł okres kolej­ne­go, tym razem komu­ni­stycz­ne­go, znie­wo­le­nia i ponow­nej skry­to­bój­czej woj­ny z pol­ski­mi nie­na­ro­dzo­ny­mi dzieć­mi.
Sowiec­cy oku­pan­ci – NKWD – już w 1945 roku pla­no­wa­li nisz­cze­nie Pol­ski dro­gą zabi­ja­nia pol­skich dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Napi­sał o tym prof. dr hab. med. Anto­ni Chro­ścic­ki wspo­mi­na­jąc epi­zod z aresz­to­wa­nia jego żony Emi­lii Pade­rew­skiej-Chro­ścic­kiej, łącz­nicz­ki AK. Żona była zmu­szo­na do sprzą­ta­nia pomiesz­czeń biu­ro­wych NKWD w Otwoc­ku: „…w poko­ju dowód­cy oddzia­łu natra­fi­ła na instruk­cję pisa­ną po pol­sku i po rosyj­sku. Doty­czy­ła ona postę­po­wa­nia z Pola­ka­mi. Była tam mowa o popie­ra­niu abor­cji, roz­wo­dów, demo­ra­li­za­cji mło­dzie­ży, zwal­cza­niu reli­gii i wer­bo­wa­niu dono­si­cie­li…” (A. Chro­ścic­ki, „Mat­ka tysią­ca dzie­ci”, Pel­ta W. Choj­nac­ki, War­sza­wa 2001, s. 40).
Znie­wa­la­ją­cy Pol­skę Sowie­ci i będą­cy na ich usłu­gach komu­ni­ści pol­scy dąży­li do wpro­wa­dze­nia lega­li­za­cji tzw. prze­ry­wa­nia cią­ży; chcie­li zre­ali­zo­wać w PRL dyrek­ty­wę komu­ni­stycz­ne­go ludo­bój­cy W.I. Leni­na: (…) doma­gać się bez­wa­run­ko­we­go znie­sie­nia wszyst­kich ustaw ści­ga­ją­cych sztucz­ne poro­nie­nia (W. Lenin, „Kla­sa robot­ni­cza a neo­mal­tu­zja­nizm”, w: W. Lenin, Dzie­ła, War­sza­wa, „Książ­ka i Wie­dza” 1950, t. 19, s. 321).
27 kwiet­nia 1956 roku, w warun­kach komu­ni­stycz­ne­go ter­ro­ru, narzu­co­no Pol­sce usta­wę abor­cyj­ną „dopusz­cza­ją­cą” zabi­ja­nie poczę­tych dzie­ci. Dodam, że to w Związ­ku Sowiec­kim zale­ga­li­zo­wa­no zbrod­nię abor­cji już w 1920 roku… Była to pierw­sza „lega­li­za­cja” abor­cji w Euro­pie XX wie­ku. 7 stycz­nia 1993 r., w ostrej wal­ce poli­tycz­nej w Sej­mie, anu­lo­wa­no zbrod­ni­czą usta­wę abor­cyj­ną i przy­ję­to pra­wo chro­nią­ce życie poczę­tych dzie­ci, nie­ste­ty z trze­ma tzw. „wyjąt­ka­mi”.
31 sierp­nia br. była szan­sa wyeli­mi­no­wa­nia tych strasz­li­wych „wyjąt­ków” – pozo­sta­ło­ści po sta­li­now­skiej usta­wie abor­cyj­nej. Nie­ste­ty, posta­wa wszyst­kich posłów SLD i więk­szo­ści posłów PO (za – 160, prze­ciw – 16, wstrzy­ma­ło się – 2, nie gło­so­wa­ło – 31) zaprze­pa­ści­ła tę szan­sę.

dr inż. Anto­ni Zię­ba,
współ­or­ga­ni­za­tor Kru­cja­ty Modli­twy
w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci,
pre­zes Zarzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia
Obroń­ców Życia Czło­wie­ka