Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wyniki głosowania w Sejmie RP w sprawie przyznania każdemu poczętemu dziecku, bez żadnych wyjątków, prawa do życia – 31 sierpnia 2011 r.

Nóż­ki dziec­ka ok. 11 tygo­dni od poczę­cia

„Za” było 186 posłów, „prze­ciw” 191, wstrzy­ma­ło się 5, nie gło­so­wa­ło 78.
Więk­szość sej­mo­wa odmó­wi­ła bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do życia każ­de­mu poczę­te­mu dziec­ku. Odmo­wę pra­wa do życia osią­gnię­to przede wszyst­kim gło­sa­mi POSLD.
Ze 177 gło­su­ją­cych posłów PO aż 90, 4 proc. Była prze­ciw pra­wu do życia; z 27 posłów SLD 100 proc. było prze­ciw pra­wu do życia. Ze 136 gło­su­ją­cych posłów PiS-u wszy­scy, 100 proc., opo­wie­dzie­li się za życiem; z 23 posłów PSL-u 95,7 proc. opo­wie­dzia­ło się za peł­ną ochro­ną życia poczę­tych dzie­ci.
Dziec­ko ok. 3,5 mie­sią­ca od poczę­cia

Twarz dziec­ka ok. 5 mie­się­cy od poczę­cia

Kil­ka tygo­dni temu Sejm przy­jął nowe­li­za­cję usta­wy o ochro­nie zwie­rząt przed okrut­nym trak­to­wa­niem. Za okrut­ne zabi­cie zwie­rzę­cia zwięk­szo­no sank­cję kar­ną do trzech lat wię­zie­nia. Ten sam Sejm utrzy­mał cał­ko­wi­tą bez­kar­ność okrut­ne­go, bez żad­ne­go znie­czu­le­nia, zabi­ja­nia cho­rych czy nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci przed naro­dze­niem!!!
Jacy ludzie sta­no­wią dzi­siaj pra­wo w Pol­sce?
Trze­ba mobi­li­za­cji wszyst­kich ludzi dobrej woli, aby w przy­szłym par­la­men­cie więk­szość sta­no­wi­li posło­wie i sena­to­ro­wie opo­wia­da­ją­cy się za pra­wem do życia dla każ­de­go, bez żad­nych wyjąt­ków, nie­na­ro­dzo­ne­go czło­wie­ka.

Fran­ci­szek Kraw­czyk
fot. A. Zachwie­ja