Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 18,25–28
Flp 2,1–11
Mt 21,28–32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa życiaJezus powie­dział do arcy­ka­pła­nów i star­szych ludu:
Co myśli­cie? Pewien czło­wiek miał dwóch synów. Zwró­cił się do pierw­sze­go i rzekł: „Dziec­ko, idź dzi­siaj i pra­cuj w win­ni­cy”. Ten odpo­wie­dział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwró­cił się do dru­gie­go i to samo powie­dział. Ten odparł: „Nie chcę”. Póź­niej jed­nak opa­mię­tał się i poszedł. Któ­ryż z tych dwóch speł­nił wolę ojca?
Mówią Mu: Ten dru­gi.
Wte­dy Jezus rzekł do nich: Zapraw­dę powia­dam wam: Cel­ni­cy i nie­rząd­ni­ce wcho­dzą przed wami do kró­le­stwa nie­bie­skie­go. Przy­szedł bowiem do was Jan dro­gą spra­wie­dli­wo­ści, a wyście mu nie uwie­rzy­li. Cel­ni­cy zaś i nie­rząd­ni­ce uwie­rzy­li mu. Wy patrzy­li­ście na to, ale nawet póź­niej nie opa­mię­ta­li­ście się, żeby mu uwie­rzyć.
Kto pierw­szy, kto ostat­ni… Kto gor­li­wy, kto ospa­ły… Kto wier­ny, kto zdraj­ca, a kto zagu­bio­ny…
Kto wzra­sta, a kto błą­dzi… Kto zmie­rza do celu,
a kto wciąż na bez­dro­żach… Tyle pytań, ani jed­nej odpo­wie­dzi, bo odpo­wia­da­jąc osą­dza­my, wyda­je­my wyrok, któ­ry może zupeł­nie nie odpo­wia­dać Boże­mu osą­do­wi, a przede wszyst­kim może zamknąć dro­gę. A prze­cież póki trwa dziś, wszyst­ko w pele­to­nie ludz­ko­ści może się zmie­nić. Pierw­sze miej­sce dziś zaj­mo­wa­ne nie jest z pew­no­ścią tym osta­tecz­nym.
Dziś zaczy­na­jąc wciąż mogę wie­le zbu­do­wać.

rs