Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Święci przy Chrzcie

W cza­sie Chrztu św. odma­wia się wezwa­nia do świę­tych. Czę­sto kapłan wymie­nia róż­nych świę­tych. Jakich świę­tych powin­no się wymie­niać przy Chrzcie św. i dla­cze­go jest taka prak­ty­ka?

Andrzej K.

W cza­sie Chrztu św. modli­twa wier­nych zawie­ra nie tyl­ko ogól­ne proś­by wsta­wien­ni­cze, jakie zano­si­my w cza­sie każ­dej Mszy św. czy też pod­czas nabo­żeństw, ale tak­że wzy­wa się wsta­wien­nic­twa świę­tych.
Tego szcze­gól­ne­go orę­dow­nic­twa wzy­wa się zwłasz­cza w waż­nych wyda­rze­niach w życiu Kościo­ła. Lita­nia do Wszyst­kich Świę­tych nale­ży do naj­star­szych modlitw Kościo­ła i jako jedy­na wystę­pu­je w księ­gach litur­gicz­nych (może­my zna­leźć ją w litur­gii Wiel­kiej Sobo­ty, a tak­że w obrzę­dach świę­ceń kapłań­skich i bisku­pich). Nie­wąt­pli­wie waż­nym wyda­rze­niem w życiu wspól­no­ty Kościo­ła jest Chrzest św. i dla­te­go przy tej oka­zji rów­nież przy­zy­wa się wsta­wien­nic­twa świę­tych. W obec­nych obrzę­dach Chrztu św. nie odma­wia się całej Lita­nii do Wszyst­kich Świę­tych, ale tyl­ko kil­ka wezwań (Obrzę­dy Chrztu Dzie­ci, 48). Przy­zy­wa się naj­pierw Mary­ję, Mat­kę Bożą, św. Jana Chrzci­cie­la, św. Józe­fa, świę­tych Pio­tra i Paw­ła. Moż­na tak­że dodać inne imio­na świę­tych. Nie jest to obli­ga­to­ryj­ne. Obrzę­dy wska­zu­ją tu zwłasz­cza patro­nów dzie­ci. Nie­kie­dy kapła­ni mają z tym pro­blem, zwłasz­cza, gdy imię wybra­ne dla dziec­ka nie ma odpo­wied­ni­ka w patro­nie świę­tym czy bło­go­sła­wio­nym lub nie ma pew­no­ści, czy rze­czy­wi­ście taki patron został ogło­szo­ny świę­tym. Dla­te­go w razie wąt­pli­wo­ści kapłan wymie­nia imio­na tyl­ko tych świę­tych, któ­rzy są uję­ci w Lita­nii do Wszyst­kich Świę­tych oraz świę­tych i bło­go­sła­wio­nych powszech­nie zna­nych. Rodzi­ce, jeśli wybie­ra­ją dla swe­go dziec­ka jakieś ory­gi­nal­ne imię, win­ni zawsze zwra­cać uwa­gę, czy dziec­ko będzie mia­ło swo­je­go patro­na. Jeśli zaś imię nie jest zwią­za­ne ze świę­tym patro­nem, czy też nie ma pew­no­ści, czy dana oso­ba zosta­ła kano­ni­zo­wa­na, nie mogą doma­gać się od kapła­na, by wymie­niał takie imio­na. Po wezwa­niach do świę­tych patro­nów kan­dy­da­tów do Chrztu św. moż­na tak­że przy­wo­łać patro­na kościo­ła, mia­sta czy miej­sco­wo­ści, jeśli taki został ogło­szo­ny. Nato­miast na zakoń­cze­nie przy­wo­łu­je się ogól­nym wezwa­niem wszyst­kich świę­tych: „Wszy­scy świę­ci i świę­te Boże, módl­cie się za nami”. Jak więc widzi­my, wezwa­nie to obej­mu­je tak­że świę­tych, któ­rzy nie zosta­li wymie­nie­ni, ale tak­że świę­tych, któ­rzy osią­gnę­li świę­tość, nie będąc kano­ni­zo­wa­ni czy beaty­fi­ko­wa­ni. Przy­wo­ła­nie świę­tych jest przy­po­mnie­niem, iż Chrzest świę­ty włą­cza nowo ochrzczo­ne­go do wspól­no­ty Kościo­ła – nie tyl­ko piel­grzy­mu­ją­ce­go, ale i uwiel­bio­ne­go, któ­ry sta­no­wią świę­ci. Jest tak­że dla nowo ochrzczo­ne­go wska­za­niem patro­nów, któ­rzy są dla nas, piel­grzy­mu­ją­cych na zie­mi, przy­kła­dem do naśla­do­wa­nia, ale tak­że są naszy­mi pośred­ni­ka­mi u Boga, zwłasz­cza w trud­nych momen­tach nasze­go życia.

ks. Janusz Sądel