Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (43)

Obrazem, który często wraca w Piśmie Świętym, jest uczta, posiłek. Prorok Izajasz pisze: „Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę… zedrze zasłonę… raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25,6–7). Na górze zbawienia „Pan otrze łzy z każdego oblicza” (w. 8). „I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali” (w. 9).
Obrazem uczty posłużył się Pan Jezus głosząc tajemnice Królestwa niebieskiego. Król w przypowieści wyprawił synowi ucztę weselną, ale zaproszeni nie przyszli na tę ucztę. Zlekceważyli zaproszenie: „i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali” (Mt 22,5–6).
Uczta jest symbolem nieba, ostatecznego celu życia człowieka. Ten obraz możemy odnieść do Eucharystii, do duchowego pokarmu, jakim jest słowo Boże. Można też ten obraz odnieść do rodziny, która buduje wspólnotę na fundamencie miłości ludzkiej i nadprzyrodzonej, na trosce wzajemnej o siebie, o dobro wspólne, którymi są warunki materialne, ale nade wszystko dobra duchowe.
Budowanie wspólnoty rodzinnej dokonuje się w konkretnych warunkach kulturalnych, społecznych, ekonomicznych. Św. Paweł daje ważną radę: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym i głód cierpieć…” (Flp 4,12).
Warunki materialne mogą pomóc i mogą być przeszkodą w tworzeniu rodziny i w wychowaniu dzieci. Nowe problemy rodzą się, gdy jeden z rodziców, a niekiedy obydwoje – pracują za granicą i rzadko bywają w domu. Największym jednak wrogiem wspólnoty jest stawianie dóbr materialnych na pierwszym miejscu, nawet przed Boga.
Św. Paweł podkreśla rolę zaufania Bogu. Warto często wracać do słów: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Bł. Jan Paweł II, omawiając dziewiąte przykazanie Boże, wskazał na niebezpieczeństwa, które niszczą człowieka i rodzinę: „Nie dać się uwikłać… cywilizacji pożądania i użycia, które panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości…” (Włocławek, 7 czerwca 1991 r.).
Propozycja postanowienia: Co będziemy czynić, by każda sytuacja materialna służyła dobru rodziny?

bp Jan Szkodoń