Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (43)

Obra­zem, któ­ry czę­sto wra­ca w Piśmie Świę­tym, jest uczta, posi­łek. Pro­rok Iza­jasz pisze: „Pan zastę­pów przy­go­tu­je dla wszyst­kich ludów na tej górze ucztę… zedrze zasło­nę… raz na zawsze znisz­czy śmierć” (Iz 25,6–7). Na górze zba­wie­nia „Pan otrze łzy z każ­de­go obli­cza” (w. 8). „I powie­dzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któ­re­mu­śmy zaufa­li” (w. 9).
Obra­zem uczty posłu­żył się Pan Jezus gło­sząc tajem­ni­ce Kró­le­stwa nie­bie­skie­go. Król w przy­po­wie­ści wypra­wił syno­wi ucztę wesel­ną, ale zapro­sze­ni nie przy­szli na tę ucztę. Zlek­ce­wa­ży­li zapro­sze­nie: „i poszli: jeden na swo­je pole, dru­gi do swe­go kupiec­twa; a inni pochwy­ci­li jego słu­gi i znie­wa­żyw­szy ich, poza­bi­ja­li” (Mt 22,5–6).
Uczta jest sym­bo­lem nie­ba, osta­tecz­ne­go celu życia czło­wie­ka. Ten obraz może­my odnieść do Eucha­ry­stii, do ducho­we­go pokar­mu, jakim jest sło­wo Boże. Moż­na też ten obraz odnieść do rodzi­ny, któ­ra budu­je wspól­no­tę na fun­da­men­cie miło­ści ludz­kiej i nad­przy­ro­dzo­nej, na tro­sce wza­jem­nej o sie­bie, o dobro wspól­ne, któ­ry­mi są warun­ki mate­rial­ne, ale nade wszyst­ko dobra ducho­we.
Budo­wa­nie wspól­no­ty rodzin­nej doko­nu­je się w kon­kret­nych warun­kach kul­tu­ral­nych, spo­łecz­nych, eko­no­micz­nych. Św. Paweł daje waż­ną radę: „Umiem cier­pieć bie­dę, umiem i obfi­to­wać. Do wszyst­kich w ogó­le warun­ków jestem zapra­wio­ny: i być sytym i głód cier­pieć…” (Flp 4,12).
Warun­ki mate­rial­ne mogą pomóc i mogą być prze­szko­dą w two­rze­niu rodzi­ny i w wycho­wa­niu dzie­ci. Nowe pro­ble­my rodzą się, gdy jeden z rodzi­ców, a nie­kie­dy oby­dwo­je – pra­cu­ją za gra­ni­cą i rzad­ko bywa­ją w domu. Naj­więk­szym jed­nak wro­giem wspól­no­ty jest sta­wia­nie dóbr mate­rial­nych na pierw­szym miej­scu, nawet przed Boga.
Św. Paweł pod­kre­śla rolę zaufa­nia Bogu. War­to czę­sto wra­cać do słów: „Wszyst­ko mogę w Tym, któ­ry mnie umac­nia” (Flp 4,13).
Bł. Jan Paweł II, oma­wia­jąc dzie­wią­te przy­ka­za­nie Boże, wska­zał na nie­bez­pie­czeń­stwa, któ­re nisz­czą czło­wie­ka i rodzi­nę: „Nie dać się uwi­kłać… cywi­li­za­cji pożą­da­nia i uży­cia, któ­re pano­szy się wśród nas i nada­je sobie nazwę euro­pej­sko­ści…” (Wło­cła­wek, 7 czerw­ca 1991 r.).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia: Co będzie­my czy­nić, by każ­da sytu­acja mate­rial­na słu­ży­ła dobru rodzi­ny?

bp Jan Szko­doń