Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej 28 wrze­śnia br. w Waty­ka­nie

[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Ser­decz­nie pozdra­wiam pol­skich piel­grzy­mów. Dzię­ku­ję Wam za modli­tew­ne wspar­cie pod­czas mojej wizy­ty w rodzin­nych Niem­czech. Dzię­ku­ję rów­nież tym wszyst­kim Pola­kom, któ­rzy byli obec­ni w Ber­li­nie, Erfur­cie, Fry­bur­gu i innych miej­scach, jed­no­cząc się z brać­mi Niem­ca­mi i ubo­ga­ca­jąc się wza­jem­nie świa­dec­twem wia­ry. Niech Bóg wam błogosławi![/pullquote]Drodzy bra­cia i sio­stry!
Jak wie­cie, od minio­ne­go czwart­ku do nie­dzie­li odby­łem wizy­tę dusz­pa­ster­ską w Niem­czech. Cie­szę się, że jak zwy­kle mogę sko­rzy­stać z oka­zji dzi­siej­szej audien­cji, aby wraz z wami jesz­cze raz przy­po­mnieć inten­syw­ne i wspa­nia­łe dni spę­dzo­ne w mojej ojczyź­nie. (…) Nade wszyst­ko dzię­ku­ję Panu za daną mi moż­li­wość spo­tka­nia się z ludź­mi i mówie­nia o Bogu, wspól­nej modli­twy i umac­nia­nia bra­ci i sióstr w wie­rze, zgod­nie ze szcze­gól­nym peł­no­moc­nic­twem, jakie Chry­stus powie­rzył Pio­tro­wi i jego następ­com. Wizy­ta ta, odby­wa­ją­ca się pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przy­szłość”, była napraw­dę wiel­kim świę­tem wia­ry: pod­czas róż­nych spo­tkań i roz­mów, cele­bra­cji, a zwłasz­cza pod­czas uro­czy­stych Mszy św. z ludem Bożym. Chwi­le te były cen­nym darem, któ­ry spra­wił, że dostrze­gli­śmy na nowo, iż to Bóg nada­je nasze­mu życiu naj­głęb­szy sens, praw­dzi­wą peł­nię, wręcz, że tyl­ko On daje przy­szłość nam i wszyst­kim ludziom. (…)
Msza św. na sta­dio­nie olim­pij­skim w Ber­li­nie, na zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia wizy­ty, była jed­ną z wiel­kich cele­bra­cji litur­gicz­nych, któ­re dały mi moż­li­wość modle­nia się z wier­ny­mi i umoc­nie­nia ich w wie­rze. Bar­dzo cie­szy­łem się z licz­nej obec­no­ści wier­nych! W tej uro­czy­stej i wywie­ra­ją­cej wra­że­nie chwi­li przed­mio­tem nasze­go roz­wa­ża­nia był ewan­ge­licz­ny obraz win­ne­go krze­wu i lato­ro­śli, to zna­czy jak waż­ne jest zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem dla nasze­go życia oso­bi­ste­go wie­rzą­cych oraz dla nasze­go bycia Kościo­łem, Jego Mistycz­nym Cia­łem.
Wzru­sza­ją­ca była Msza św. spra­wo­wa­na na wspa­nia­łym pla­cu kate­dral­nym w Erfur­cie. Przy­po­mi­na­jąc świę­tych patro­nów Turyn­gii – św. Elż­bie­tę, św. Boni­fa­ce­go i św. Kilia­na – a tak­że czy­tel­ny przy­kład wier­nych, któ­rzy byli świad­ka­mi Ewan­ge­lii w sys­te­mach tota­li­tar­nych, zachę­ci­łem wier­nych, aby byli świę­ty­mi dnia dzi­siej­sze­go, dobry­mi świad­ka­mi Chry­stu­sa i przy­czy­nia­li się do budo­wa­nia nasze­go spo­łe­czeń­stwa. Zawsze tymi, któ­rzy napraw­dę prze­mie­nia­li świat byli w rze­czy­wi­sto­ści świę­ci i oso­by prze­peł­nio­ne miło­ścią Chry­stu­sa. (…)
Ostat­ni etap mojej podró­ży przy­wiódł mnie do Nie­miec połu­dnio­wo-zachod­nich, do Archi­die­ce­zji Fry­bur­skiej. Miesz­kań­cy tego pięk­ne­go mia­sta, wier­ni archi­die­ce­zji i wie­lu piel­grzy­mów, któ­rzy przy­by­li z pobli­skiej Szwaj­ca­rii i Fran­cji oraz innych kra­jów, zgo­to­wa­li mi szcze­gól­nie świą­tecz­ne przy­ję­cie. Mogłem tego doświad­czyć tak­że pod­czas czu­wa­nia modli­tew­ne­go z udzia­łem tysię­cy mło­dych. Byłem szczę­śli­wy widząc, że wia­ra w mojej nie­miec­kiej ojczyź­nie ma mło­de obli­cze, że jest żywa i ma przy­szłość. W suge­styw­nej litur­gii świa­tła prze­ka­za­łem mło­dym pło­mień świe­cy pas­chal­nej, sym­bol świa­tła, któ­rym jest Chry­stus, zachę­ca­jąc ich: „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta”. Powtó­rzy­łem im, że papież ma nadzie­ję na aktyw­ną współ­pra­cę mło­dych: z łaską Chry­stu­sa, są oni w sta­nie wnieść w świat ogień Bożej miło­ści. (…)
Dro­dzy bra­cia i sio­stry, ta podróż apo­stol­ska do Nie­miec stwo­rzy­ła mi dobrą oka­zję, aby spo­tkać się z wier­ny­mi mojej nie­miec­kiej ojczy­zny, aby utwier­dzić ich w wie­rze, nadziei i miło­ści i dzie­lić z nimi radość z powo­du bycia kato­li­kiem. Moja prze­sła­nie było jed­nak skie­ro­wa­ne do całe­go naro­du nie­miec­kie­go, aby zachę­cić wszyst­kich do spoj­rze­nia z ufno­ścią w przy­szłość. To praw­da: „Gdzie jest Bóg, tam jest przy­szłość”. (…)