Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z życia Jana Pawła II

Ślady obecności na stolicy św. Stanisława

[nggal­le­ry id=5]
Bł. Jan Paweł II mówił o Kra­ko­wie jako o „mie­ście swo­je­go życia”. Tu Karol Woj­ty­ła miesz­kał, stu­dio­wał i pra­co­wał przez 40 lat (1938–1978) jako kapłan, nauko­wiec, biskup i kar­dy­nał. Pałac arcy­bi­sku­pów kra­kow­skich przy ul. Fran­cisz­kań­skiej 3 stał się na dłu­gie lata jego domem, miej­scem pra­cy i modli­twy. Dnia 9 paź­dzier­ni­ka 2011 obcho­dzi­my XI Dzień Papie­ski, tym razem pod hasłem: Jan Paweł II Czło­wiek Modli­twy. Doświad­czy­li­śmy nie­jed­no­krot­nie skut­ków tego nie­zwy­kłe­go daru roz­mo­wy Papie­ża z Bogiem. Tym darem ks. kard. Karol Woj­ty­ła – Ojciec Świę­ty Jan Paweł II pro­mie­nio­wał na każ­de­go czło­wie­ka, na cały świat. Papież znał nie­zwy­kłą moc modli­twy. Jako łaskę od Boga posia­dał wiel­ką umie­jęt­ność spo­tkań z ludź­mi. Te dwa dary w spo­sób jemu tyl­ko wła­ści­wy wza­jem­nie się prze­ni­ka­ły.
Wśród wie­lu wzru­sza­ją­cych i pięk­nych wspo­mnień z okre­su posłu­gi na sto­li­cy św. Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie, zawar­tych w książ­ce Wstań­cie, chodź­my!, znaj­du­je­my takie oto wyzna­nie Ojca Świę­te­go: „Zain­te­re­so­wa­nie dru­gim czło­wie­kiem zaczy­na się od modli­twy bisku­pa, od jego roz­mo­wy z Chry­stu­sem, któ­ry mu powie­rza swo­ich. Modli­twa przy­go­to­wu­je nas do spo­tkań z dru­gi­mi. Są to spo­tka­nia, w któ­rych dzię­ki ducho­we­mu otwar­ciu może­my się wza­jem­nie pozna­wać i rozu­mieć tak­że wte­dy, kie­dy cza­su jest nie­wie­le”. Tą sekwen­cję koń­czył autor stwier­dze­niem: „Mam zasa­dę, że każ­de­go przyj­mu­ję jako oso­bę, któ­rą przy­sy­ła mi Chry­stus – jako tego, któ­re­go mi dał i zara­zem zadał”.
Całe życie bł. Pio­tra naszych cza­sów było nazna­czo­ne misją dusz­pa­ste­rzo­wa­nia. Dusz­pa­ster­ską pasję ks. kard. Karol Woj­ty­ła prze­niósł z Kra­ko­wa do Rzy­mu i dalej na cały świat. Kra­kow­ski aspekt posłu­gi arcy­bi­sku­piej Karo­la Woj­ty­ły przy­po­mi­na wysta­wa foto­gra­mów zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II przez Insty­tut Dia­lo­gu Mię­dzy­kul­tu­ro­we­go im. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie i Archi­wum Kurii Metro­po­li­tal­nej. Znaj­du­je­my na niej z kra­kow­skich lat księ­dza Karo­la Woj­ty­ły zdję­cia zebra­ne pod wspól­nym mia­nem: „Do Cie­bie wołam czło­wie­ku”. Eks­po­zy­cji w gma­chu Insty­tu­tu przy ul. Kano­ni­czej 18 towa­rzy­szy album wyda­ny jego nakła­dem. Z tej edy­cji pocho­dzą pre­zen­to­wa­ne, histo­rycz­ne już foto­gra­fie.

Boże­na Weber