Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 45,1.4–6
1 Tes 1,1–5b
Mt 22,15–21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa życiaFary­ze­usze ode­szli i nara­dza­li się, jak by pod­chwy­cić Jezu­sa w mowie.
Posła­li więc do Nie­go swych uczniów razem ze zwo­len­ni­ka­mi Hero­da, aby Mu powie­dzie­li: Nauczy­cie­lu, wie­my, że jesteś praw­do­mów­ny i dro­gi Bożej w praw­dzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zale­ży, bo nie oglą­dasz się na oso­bę ludz­ką. Powiedz nam więc, jak Ci się zda­je? Czy wol­no pła­cić poda­tek Ceza­ro­wi, czy nie?
Jezus przej­rzał ich prze­wrot­ność i rzekł: Cze­mu Mnie kusi­cie, obłud­ni­cy? Pokaż­cie Mi mone­tę podat­ko­wą. Przy­nie­śli Mu dena­ra.
On ich zapy­tał: Czyj jest ten obraz i napis?
Odpo­wie­dzie­li: Ceza­ra.
Wów­czas rzekł do nich: Oddaj­cie więc Ceza­ro­wi to, co nale­ży do Ceza­ra, a Bogu to, co nale­ży do Boga.
Kie­ru­jąc się, co praw­da, dość niski­mi pobud­ka­mi, fary­ze­usze zwró­ci­li uwa­gę na wyjąt­ko­wą cechę Jezu­sa: Zba­wi­ciel nie oglą­da się na oso­bę ludz­ką.
Z jed­nej stro­ny nie lek­ce­wa­ży czło­wie­ka, widzi kon­kret­ne potrze­by, rozu­mie indy­wi­du­al­ną sytu­ację oso­by. Rów­no­cze­śnie nie ma w Nim naj­mniej­sze­go zamia­ru schle­bia­nia komu­kol­wiek. Jasne opi­nie, jed­no­znacz­ne wypo­wie­dzi, pra­wość w oce­nie bez wzglę­du na oso­bę. I to jest bar­dzo pięk­ne.

rs