Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 22,20–26
1 Tes 1,5c–10
Mt 22,34–40

Największe przykazanie

Słowa życiaGdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?
On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
Które przykazanie jest największe?
– to fundamentalne pytanie o to, co najważniejsze. Ktoś próbował z tego uczynić intelektualnećwiczenie, egzamin dla przeciwnika, być może coś jeszcze innego…
Dla Jezusa było to dotknięcie samej istoty ludzkich wysiłków. Nie teoria, lecz wezwanie, podstawowe zadanie, życiowy program. To pytanie musi w nas powracać, bo ono dobrze porządkuje nasze życie. Odpowiedź musi być pisana czynami, bo w tej sytuacji same słowa – to zbyt mało.

rs