Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Wj 22,20–26
1 Tes 1,5c–10
Mt 22,34–40

Największe przykazanie

Słowa życiaGdy fary­ze­usze dowie­dzie­li się, że Jezus zamknął usta sadu­ce­uszom, zebra­li się razem, a jeden z nich, uczo­ny w Pra­wie, zapy­tał wysta­wia­jąc Go na pró­bę: Nauczy­cie­lu, któ­re przy­ka­za­nie w Pra­wie jest naj­więk­sze?
On mu odpo­wie­dział: „Będziesz miło­wał Pana Boga swe­go całym swo­im ser­cem, całą swo­ją duszą i całym swo­im umy­słem”. To jest naj­więk­sze i pierw­sze przy­ka­za­nie. Dru­gie podob­ne jest do nie­go: „Będziesz miło­wał swe­go bliź­nie­go jak sie­bie same­go”. Na tych dwóch przy­ka­za­niach opie­ra się całe Pra­wo i Pro­ro­cy.
Któ­re przy­ka­za­nie jest naj­więk­sze?
– to fun­da­men­tal­ne pyta­nie o to, co naj­waż­niej­sze. Ktoś pró­bo­wał z tego uczy­nić inte­lek­tu­al­ne­ćwi­cze­nie, egza­min dla prze­ciw­ni­ka, być może coś jesz­cze inne­go…
Dla Jezu­sa było to dotknię­cie samej isto­ty ludz­kich wysił­ków. Nie teo­ria, lecz wezwa­nie, pod­sta­wo­we zada­nie, życio­wy pro­gram. To pyta­nie musi w nas powra­cać, bo ono dobrze porząd­ku­je nasze życie. Odpo­wiedź musi być pisa­na czy­na­mi, bo w tej sytu­acji same sło­wa – to zbyt mało.

rs