Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wspomnienie bł. Jana Pawła II

Aby być solą ziemi…

[nggal­le­ry id=7]
Litur­gicz­ne wspo­mnie­nie bł. Jana Paw­ła II, obcho­dzo­ne w tym roku po raz pierw­szy 22 paź­dzier­ni­ka, skła­nia do reflek­sji nad feno­me­nem świę­to­ści Pio­tra naszych cza­sów. Jego oso­bi­sty sekre­tarz, dziś Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz – w pew­nym sen­sie pod­su­mo­wu­jąc całe posłu­gi­wa­nie Ojca Świę­te­go w Koście­le kra­kow­skim i powszech­nym w per­spek­ty­wie rychłe­go wynie­sie­nia go do chwa­ły ołta­rzy, 18 mar­ca 2011 r. powie­dział m.in.: „Jan Paweł II był dobrym paste­rzem na wzór same­go Chry­stu­sa. Całe jego życie było nazna­czo­ne dusz­pa­ster­stwem. Prze­ni­ka­ło ono róż­ne dzie­dzi­ny jego życia i posłu­gi, któ­rą podej­mo­wał jako kapłan, nauko­wiec, filo­zof, teo­log, wresz­cie jako biskup i papież”.
Wska­zu­jąc nie­ustan­nie dro­gę do Boga w życiu codzien­nym, Jan Paweł II stał się w pew­nym sen­sie iko­ną god­ne­go i pięk­ne­go piel­grzy­mo­wa­nia czło­wie­ka ku odwiecz­nym prze­zna­cze­niom. Cho­dzi tu zwłasz­cza o „odnie­sie­nia” wyni­ka­ją­ce z roz­ma­itych życio­wych sytu­acji i potrzeb czło­wie­ka, o posta­wy doty­czą­ce kon­kret­nych pro­ble­mów wzię­tych z życia codzien­ne­go, z egzy­sten­cji okre­ślo­nych śro­do­wisk lokal­nych, któ­re wszy­scy współ­two­rzy­my. Każ­de spo­tka­nie z ks. kard. Karo­lem Woj­ty­łą – Janem Paw­łem II dawa­ło szan­sę spoj­rze­nia na życie w szer­szej per­spek­ty­wie, posze­rza­ło myślo­we hory­zon­ty. W okre­sie kra­kow­skim wiej­ska ambo­na była rów­nie nośnym miej­scem ewan­ge­li­za­cji co kate­dra pro­fe­sor­ska czy tron arcy­bi­sku­pi Kate­dry Wawel­skiej. Wszę­dzie uczył posta­wy wier­no­ści korze­niom, posza­no­wa­nia dla rodzi­mych tra­dy­cji, histo­rii, wie­lo­ra­kich form poboż­no­ści i reli­gij­no­ści ludo­wej.
Pre­zen­to­wa­ne foto­gra­fie z deka­na­tu wie­lic­kie­go są tego dobrym przy­kła­dem. Dla­cze­go wła­śnie z tego lokal­ne­go śro­do­wi­ska? Przy­szły Papież chęt­nie nawią­zy­wał do ewan­ge­licz­ne­go prze­sła­nia, aby być solą zie­mi. Jego związ­ki z zie­mią wie­lic­ką się­ga­ją cza­sów szkol­nych (maj 1930) i gim­na­zjal­nych (paź­dzier­nik 1936). Jako biskup kra­kow­ski odwie­dził kopal­nię kil­ka­krot­nie. Podej­mo­wa­no tak­że sta­ra­nia, aby pod­czas papie­skiej wizy­ty w Ojczyź­nie w 1999 r. i kano­ni­za­cji św. Kin­gi w Sta­rym Sączu mógł nawie­dzić pod­ziem­ną Kapli­cę jej imie­nia w Kopal­ni Soli. Choć do tego nie doszło, gór­ni­cy god­nie upa­mięt­ni­li pon­ty­fi­kat Papie­ża-Pola­ka: powstał jego sol­ny pomnik, krzyż papie­ski zdo­bi pre­zbi­te­rium, a jeden z pod­ziem­nych chod­ni­ków nosi jego imię, co zazna­czo­no wyku­tą w sol­nej ścia­nie pamiąt­ko­wą tabli­cą.

Boże­na Weber

Foto­gra­fie pocho­dzą z albu­mu Źró­dła nadziei. Jan Paweł II – miesz­kań­com wie­lic­kiej zie­mi. Nasza wdzięcz­ność i zobo­wią­za­nie, pod red. ks. A. Dobrzyń­skie­go, Wie­licz­ka 2011