Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wspomnienie o śp. red. Dorocie Kościółek

Niech Pan Jezus obdarzy Ją pełnią światła

Śp. Doro­ta Kośció­łek

For­mal­nie była sekre­ta­rzem redak­cji, ale tak napraw­dę ser­cem „Źró­dła”. Dobra, miła, uczyn­na, zawsze uśmiech­nię­ta, nie absor­bu­ją­ca uwa­gi swo­ją oso­bą. Pra­co­wa­ła w naszej redak­cji od roku 1994, ale wyda­wa­ło nam się, że była tu od zawsze. Wni­kli­wie wsłu­chi­wa­ła się w życze­nia i uwa­gi czy­tel­ni­ków doty­czą­ce „Źró­dła”. Zawsze tak­tow­nie i z kul­tu­rą odpo­wia­da­ła na kie­ro­wa­ne do Niej, a doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki pisma zapy­ta­nia. Z wiel­ką życz­li­wo­ścią odno­si­ła się do wszyst­kich. Wie­dzia­ła i czu­wa­ła nad wszyst­kim, co doty­czy­ło pla­no­wa­nia i reda­go­wa­nia kolej­nych nume­rów tygo­dni­ka. Przy­po­mi­na­ła auto­rom o ter­mi­nie odda­nia tek­stu, nego­cjo­wa­ła z nimi ewen­tu­al­ne popraw­ki, wyszu­ki­wa­ła mate­riał ilu­stra­cyj­ny. Począt­ko­wo z dok­to­rem Anto­nim Fra­nasz­kiem, a potem już samo­dziel­nie czu­wa­ła nad każ­dym powsta­ją­cym nume­rem „Źró­dła”. Tak było przez lata.
Kie­dy zacho­ro­wa­ła – wyda­wa­ło się nam, że to nie­moż­li­we, aby Jej zabra­kło. Była prze­cież peł­ną życia, mło­dą oso­bą. Gorą­co modli­li­śmy się o jej powrót do zdro­wia i do nas. Wró­ci­ła – nie­ste­ty na krót­ko.
W cho­ro­bie do koń­ca zacho­wa­ła pogo­dę ducha. Była w peł­ni pogo­dzo­na z wolą Bożą. „Bądź wola Two­ja” – mówi­ła. Zawsze była bli­sko Boga. Póki star­cza­ło jej sił, codzien­nie uczest­ni­czy­ła we Mszy świę­tej. Gdy zacho­ro­wa­ła – z natu­ral­no­ścią i pro­sto­tą dziec­ka zacho­wa­ła zaufa­nie do dobre­go Ojca w nie­bie, któ­ry wybie­ra to, co dla Niej naj­lep­sze.
W maju tego roku za swą pra­cę otrzy­ma­ła nagro­dę Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy „Bez świa­tło­cie­nia”. Nazwa tej nagro­dy jest zaczerp­nię­ta ze zna­ne­go wier­sza Cypria­na Kami­la Nor­wi­da, w któ­rym poeta wyra­ża tęsk­no­tę „do tych co mają tak za tak, nie za nie, bez świa­tło­cie­nia”.
9 paź­dzier­ni­ka Pan Bóg zabrał Dorot­kę do sie­bie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że jest teraz wśród tych, co na zie­mi „mie­li tak za tak, nie za nie” i że Pan Jezus, któ­re­go uko­cha­ła, obda­rzy Ją peł­nią świa­tła. Wie­le lat poświę­ci­ła tygo­dni­ko­wi „Źró­dło”, niech teraz Pan da Jej pić ze źró­dła wody żywej.

Kole­żan­ki i kole­dzy oraz współ­pra­cow­ni­cy TRK „Źró­dło”