Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

World Pray­er for Life

Modlitwa orężem obrońców życia człowieka

Auto­ry­zo­wa­ny tekst wystą­pie­nia dr. inż. Anto­nie­go Zię­by na II Świa­to­wym Kon­gre­sie Boże­go Miło­sier­dzia, Kra­ków-Łagiew­ni­ki, 5 paź­dzier­ni­ka 2011 r.
Pra­gnę przed­sta­wić World Pray­er for Life, ini­cja­ty­wę modli­tew­ną zro­dzo­ną wśród obroń­ców życia z całe­go świa­ta, zgro­ma­dzo­nych na I Świa­to­wym Modli­tew­nym Kon­gre­sie dla Życia, któ­ry odbył się tu, w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w 2007 r. Od tego cza­su ta ini­cja­ty­wa modli­tew­na inten­syw­nie się roz­wi­ja na całym świe­cie. Nasza stro­na inter­ne­to­wa (www.word-prayer-for-life.org) odwie­dza­na jest przez tysią­ce ludzi każ­de­go mie­sią­ca. Modli­twa ta uzy­ska­ła rów­nież bło­go­sła­wień­stwo ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza i 22 kar­dy­na­łów z całe­go świa­ta, włącz­nie z bło­go­sła­wień­stwem ks. kard. Ange­lo Soda­no, dzie­ka­na Kole­gium Kar­dy­nal­skie­go. Krót­ko przed­sta­wię tę ini­cja­ty­wę modli­tew­ną.
Wiek XX i począ­tek XXI to okres nie­koń­czą­cych się maso­wych zama­chów na życie ludz­kie: I woj­na świa­to­wa, II woj­na świa­to­wa ze szcze­gól­ną zbrod­nią Holo­cau­stu, zbrod­ni­cze rewo­lu­cje komu­ni­stycz­ne, maso­wa abor­cja, euta­na­zja, ter­ro­ryzm.
Według rze­tel­nych sza­cun­ków, w XXXXI wie­ku zabi­to poprzez abor­cję oko­ło jed­ne­go miliar­da nie­na­ro­dzo­nych ludzi.
I woj­na świa­to­wa przy­nio­sła śmierć ok. 10 milio­nów ludzi, II woj­na świa­to­wa ok. 55 milio­nów ofiar; woj­na z nie­na­ro­dzo­ny­mi 1 miliard ofiar. Ta strasz­li­wa woj­na z dzieć­mi nie­na­ro­dzo­ny­mi trwa i ostat­nio każ­de­go roku przy­by­wa kolej­nych 50 milio­nów ofiar.
Maso­we zabi­ja­nie poczę­tych dzie­ci roz­po­czę­ło się w ubie­głym stu­le­ciu po „lega­li­za­cji” zbrod­ni abor­cji przez komu­ni­stycz­ne­go ludo­bój­cę W.I. Leni­na w Związ­ku Sowiec­kim w 1920 roku.
Dru­gim przy­wód­cą, któ­ry zale­ga­li­zo­wał czę­ścio­wo zbrod­nię abor­cji, był ludo­bój­ca Adolf Hitler; ten zbrod­niarz w 1936 roku wpro­wa­dził w III Rze­szy „pra­wo” zezwa­la­ją­ce na zabi­ja­nie cho­rych czy obar­czo­nych wada­mi dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych; w hitle­row­skiej III Rze­szy zaczę­to maso­wo prak­ty­ko­wać zbrod­nię euta­na­zji.
Dru­ga poło­wa XX wie­ku przy­nio­sła lega­li­za­cję zbrod­ni abor­cji w wie­lu kra­jach.
Ta woj­na trwa i każ­de­go roku przy­by­wa kolej­nych 50 milio­nów zabójstw poczę­tych dzie­ci, co ozna­cza, że obec­nie każ­de­go dnia pozba­wia się w okrut­ny spo­sób życia ponad 140 tysię­cy nie­na­ro­dzo­nych ludzi.
Bóg – Daw­ca życia i jego jedy­ny Pan – dał V przy­ka­za­nie: „Nie zabi­jaj”, a na kar­tach Pisma Świę­te­go zawarł dra­ma­tycz­ne ostrze­że­nie: „Krew bra­ta twe­go gło­śno woła ku mnie z zie­mi!” (Rdz 4,10).
Sumie­nie ludz­ko­ści, liczą­cej dzi­siaj oko­ło 7 miliar­dów osób, obcią­ża zbrod­nia jed­ne­go miliar­da zabójstw. Trud­no spo­koj­nie o tym mówić, nie spo­sób nawet pomy­śleć o moż­li­wo­ści kary Bożej za to ogrom­ne zło.
Świa­do­mi ogro­mu win, a tak­że potę­gi Miło­sier­dzia Boże­go, nie popa­da­my w zwąt­pie­nie, nie tra­ci­my nadziei, ale z ufno­ścią woła­my: „Jezu, ufam Tobie”.
Niech mi wol­no będzie przy­to­czyć sło­wa św. Paw­ła – Apo­sto­ła Naro­dów: „Gdzie jed­nak wzmógł się grzech, tam jesz­cze obfi­ciej roz­la­ła się łaska, aby jak grzech zazna­czył swo­je kró­lo­wa­nie śmier­cią, tak łaska prze­ja­wi­ła swe kró­lo­wa­nie przez spra­wie­dli­wość wio­dą­cą do życia wiecz­ne­go przez Jezu­sa Chry­stu­sa, Pana nasze­go” (Rz 5,20–21).
Kocha­ni, niech nas nie prze­ra­ża strasz­li­we żni­wo cywi­li­za­cji śmier­ci, chciej­my dostrzec oczy­ma wia­ry ogrom Łaski Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ra „cze­ka” na tych, któ­rzy z Pomo­cą Bożą podej­mą zma­ga­nia o obro­nę życia czło­wie­ka.
Widzi­my ogrom zbrod­ni i jeste­śmy pew­ni mocą naszej wia­ry, że jest nam, każ­de­mu z nas, przy­go­to­wa­ny ogrom Łaski Wszech­moc­ne­go Boga do eli­mi­na­cji tego strasz­li­we­go zła.
Trze­ba tu przy­po­mnieć wypo­wiedź świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny: „… wszel­ka łaska spły­wa przez modli­twę” (Dz. 146).
Niech mi wol­no będzie przy­po­mnieć też sło­wa same­go Jezu­sa Chry­stu­sa: „Wszyst­ko, o co w modli­twie pro­si­cie, sta­nie się wam, tyl­ko wierz­cie, że otrzy­ma­cie” (Mk 11,24).
Pra­gnę wresz­cie przy­po­mnieć sło­wa Mat­ki Bożej zapi­sa­ne w „Dzien­nicz­ku” świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny: „…Cór­ko moja, żądam od cie­bie modli­twy, modli­twy i jesz­cze raz modli­twy za świat (…) wszę­dzie, zawsze, w każ­dym miej­scu i cza­sie – czy w dzień, czy w nocy, ile­kroć się prze­bu­dzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modli­twie moż­na” (Dz. 325).
Teraz pra­gnę przed­sta­wić pro­gram modli­twy:
„Świa­do­mi ogro­mu zła, jakie­go doko­na­no w świe­cie – milio­nów zama­chów na życie czło­wie­ka: abor­cji, euta­na­zji, mani­pu­la­cji gene­tycz­nych; dostrze­ga­jąc róż­no­ra­kie współ­cze­sne zagro­że­nia życia czło­wie­ka; ufa­jąc moc­no w Miło­sier­dzie i Wszech­moc Trój­je­dy­ne­go Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go oraz potęż­ne orę­dow­nic­two Naj­święt­szej Maryi Pan­ny; roz­po­czy­na­my 13 paź­dzier­ni­ka 2007 roku, w dzie­więć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę Obja­wień Fatim­skich, w Świa­to­wym Cen­trum Kul­tu Miło­sier­dzia Boże­go w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach sta­łą modli­twę w inten­cjach:
l prze­bła­ga­nia Miło­sier­ne­go Boga za odrzu­co­ny dar życia,
l wzro­stu sza­cun­ku dla życia każ­de­go czło­wie­ka od poczę­cia aż po natu­ral­ny kres,
l zapew­nie­nia w usta­wo­daw­stwach wszyst­kich kra­jów bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do życia każ­de­mu czło­wie­ko­wi od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.
Naszy­mi codzien­ny­mi modli­twa­mi będą: dzie­sią­tek Różań­ca Świę­te­go oraz Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go.
Modli­twę będzie­my wspie­rać – w mia­rę moż­li­wo­ści – czy­na­mi miło­sier­dzia i apo­stol­stwem na rzecz obro­ny życia. Ape­lu­je­my do wszyst­kich ludzi dobrej woli o włą­cza­nie się w to dzie­ło modli­tew­ne oraz pro­pa­go­wa­nie go w swo­ich śro­do­wi­skach.
Niech ta modli­twa będzie naszą odpo­wie­dzią na sło­wa bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II zapi­sa­ne w ency­kli­ce Evan­ge­lium vitae: Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka modli­twa za życie, prze­ni­ka­ją­ca cały świat (EV, nr 100).
Nie wyzna­cza­my żad­nych ram cza­so­wych dla uczest­ni­ków tej modli­twy; niech każ­dy obroń­ca życia sam roz­trop­nie zde­cy­du­je, jak dłu­go pra­gnie uczest­ni­czyć w tym modli­tew­nym dzie­le”.
Oso­bi­ście jestem świad­kiem łaski, a wręcz cudu doko­na­ne­go przez Wszech­mo­gą­ce­go Boga wsku­tek licz­nych modlitw obroń­ców życia, w tym uczest­ni­ków Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci i Ducho­wej Adop­cji. Jestem jed­nym ze współ­or­ga­ni­za­to­rów Kru­cja­ty Modli­twy w Obro­nie Poczę­tych Dzie­ci (pro­wa­dzo­nej od 1980 r., www.krucjata.org) oraz World Pray­er for Life.
Orga­ni­za­to­ra­mi tych modlitw są kato­li­cy świec­cy współ­pra­cu­ją­cy z Dusz­pa­ster­stwem Rodzi­ny, ale muszę moc­no pod­kre­ślić, że te dwie ini­cja­ty­wy modli­tew­ne zro­dzi­ły się bez­po­śred­nio z naucza­nia bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II. Przy­to­czę Jego zda­nie wygło­szo­ne w Nowym Tar­gu 8 czerw­ca 1979 r.: „I życzę, i modlę się o to sta­le, aby rodzi­na pol­ska dawa­ła życie, aby była wier­na świę­te­mu pra­wu życia” i jego zapi­sa­ne w ency­kli­ce „Evan­ge­lium Vitae”: „Pil­nie potrzeb­na jest wiel­ka modli­twa za życie prze­ni­ka­ją­ca cały świat” (nr 100).
Niech mi będzie wol­no wyra­zić moją potrze­bę ser­ca i tu wobec tysię­cy czci­cie­li Miło­sier­dzia Boże­go wyra­zić moją głę­bo­ką wdzięcz­ność wobec księ­ży kar­dy­na­łów, metro­po­li­tów kra­kow­skich: Fran­cisz­ka Machar­skie­go i Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza. Bez ich życz­li­wo­ści, rady i pomo­cy tych ini­cja­tyw modli­tew­nych po pro­stu by nie było.
Pol­ska jest pierw­szym kra­jem na świe­cie, któ­ry w warun­kach demo­kra­tycz­nych zde­le­ga­li­zo­wał abor­cję i wpro­wa­dził pra­wo chro­nią­ce nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci.
Sta­ło się to w 1993 roku, po 12 latach ufnej modli­twy tysię­cy ludzi w inten­cji znie­sie­nia pra­wa abor­cyj­ne­go i przy­zna­nie każ­de­mu czło­wie­ko­wi pra­wa do życia od poczę­cia. W Pol­sce doko­na­ły się ogrom­ne zmia­ny – dzi­siaj oko­ło 80 pro­cent Pola­ków opo­wia­da się za pra­wem do życia, zasad­ni­czo zmniej­szy­ła się licz­ba abor­cji: z oko­ło jed­ne­go milio­na w latach 70. ub. wie­ku do oko­ło 10 tysię­cy rocz­nie w ostat­nich latach (w tzw. pod­zie­miu abor­cyj­nym).
Pro­szę więc wszyst­kich was, dro­dzy przy­ja­cie­le, niech modli­twa będzie na pierw­szym miej­scu wśród wszyst­kich waszych dzia­łań na rzecz życia, a Wszech­mo­gą­cy Bóg i Mat­ka Boża pomo­gą wam osią­gnąć zwy­cię­stwo w waszej wal­ce na rzecz życia na całym świe­cie.