Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia

World Prayer for Life

Modlitwa orężem obrońców życia człowieka

Autoryzowany tekst wystąpienia dr. inż. Antoniego Zięby na II Światowym Kongresie Bożego Miłosierdzia, Kraków-Łagiewniki, 5 października 2011 r.
Pragnę przedstawić World Prayer for Life, inicjatywę modlitewną zrodzoną wśród obrońców życia z całego świata, zgromadzonych na I Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, który odbył się tu, w Krakowie-Łagiewnikach w 2007 r. Od tego czasu ta inicjatywa modlitewna intensywnie się rozwija na całym świecie. Nasza strona internetowa (www.word-prayer-for-life.org) odwiedzana jest przez tysiące ludzi każdego miesiąca. Modlitwa ta uzyskała również błogosławieństwo ks. kard. Stanisława Dziwisza i 22 kardynałów z całego świata, włącznie z błogosławieństwem ks. kard. Angelo Sodano, dziekana Kolegium Kardynalskiego. Krótko przedstawię tę inicjatywę modlitewną.
Wiek XX i początek XXI to okres niekończących się masowych zamachów na życie ludzkie: I wojna światowa, II wojna światowa ze szczególną zbrodnią Holocaustu, zbrodnicze rewolucje komunistyczne, masowa aborcja, eutanazja, terroryzm.
Według rzetelnych szacunków, w XX i XXI wieku zabito poprzez aborcję około jednego miliarda nienarodzonych ludzi.
I wojna światowa przyniosła śmierć ok. 10 milionów ludzi, II wojna światowa ok. 55 milionów ofiar; wojna z nienarodzonymi 1 miliard ofiar. Ta straszliwa wojna z dziećmi nienarodzonymi trwa i ostatnio każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów ofiar.
Masowe zabijanie poczętych dzieci rozpoczęło się w ubiegłym stuleciu po „legalizacji” zbrodni aborcji przez komunistycznego ludobójcę W.I. Lenina w Związku Sowieckim w 1920 roku.
Drugim przywódcą, który zalegalizował częściowo zbrodnię aborcji, był ludobójca Adolf Hitler; ten zbrodniarz w 1936 roku wprowadził w III Rzeszy „prawo” zezwalające na zabijanie chorych czy obarczonych wadami dzieci nienarodzonych; w hitlerowskiej III Rzeszy zaczęto masowo praktykować zbrodnię eutanazji.
Druga połowa XX wieku przyniosła legalizację zbrodni aborcji w wielu krajach.
Ta wojna trwa i każdego roku przybywa kolejnych 50 milionów zabójstw poczętych dzieci, co oznacza, że obecnie każdego dnia pozbawia się w okrutny sposób życia ponad 140 tysięcy nienarodzonych ludzi.
Bóg – Dawca życia i jego jedyny Pan – dał V przykazanie: „Nie zabijaj”, a na kartach Pisma Świętego zawarł dramatyczne ostrzeżenie: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10).
Sumienie ludzkości, liczącej dzisiaj około 7 miliardów osób, obciąża zbrodnia jednego miliarda zabójstw. Trudno spokojnie o tym mówić, nie sposób nawet pomyśleć o możliwości kary Bożej za to ogromne zło.
Świadomi ogromu win, a także potęgi Miłosierdzia Bożego, nie popadamy w zwątpienie, nie tracimy nadziei, ale z ufnością wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.
Niech mi wolno będzie przytoczyć słowa św. Pawła – Apostoła Narodów: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (Rz 5,20–21).
Kochani, niech nas nie przeraża straszliwe żniwo cywilizacji śmierci, chciejmy dostrzec oczyma wiary ogrom Łaski Jezusa Chrystusa, która „czeka” na tych, którzy z Pomocą Bożą podejmą zmagania o obronę życia człowieka.
Widzimy ogrom zbrodni i jesteśmy pewni mocą naszej wiary, że jest nam, każdemu z nas, przygotowany ogrom Łaski Wszechmocnego Boga do eliminacji tego straszliwego zła.
Trzeba tu przypomnieć wypowiedź świętej Siostry Faustyny: „… wszelka łaska spływa przez modlitwę” (Dz. 146).
Niech mi wolno będzie przypomnieć też słowa samego Jezusa Chrystusa: „Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie” (Mk 11,24).
Pragnę wreszcie przypomnieć słowa Matki Bożej zapisane w „Dzienniczku” świętej Siostry Faustyny: „…Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat (…) wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie – czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można” (Dz. 325).
Teraz pragnę przedstawić program modlitwy:
„Świadomi ogromu zła, jakiego dokonano w świecie – milionów zamachów na życie człowieka: aborcji, eutanazji, manipulacji genetycznych; dostrzegając różnorakie współczesne zagrożenia życia człowieka; ufając mocno w Miłosierdzie i Wszechmoc Trójjedynego Boga: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz potężne orędownictwo Najświętszej Maryi Panny; rozpoczynamy 13 października 2007 roku, w dziewięćdziesiątą rocznicę Objawień Fatimskich, w Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach stałą modlitwę w intencjach:
l przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
l wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
l zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
Naszymi codziennymi modlitwami będą: dziesiątek Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Modlitwę będziemy wspierać – w miarę możliwości – czynami miłosierdzia i apostolstwem na rzecz obrony życia. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o włączanie się w to dzieło modlitewne oraz propagowanie go w swoich środowiskach.
Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa błogosławionego Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat (EV, nr 100).
Nie wyznaczamy żadnych ram czasowych dla uczestników tej modlitwy; niech każdy obrońca życia sam roztropnie zdecyduje, jak długo pragnie uczestniczyć w tym modlitewnym dziele”.
Osobiście jestem świadkiem łaski, a wręcz cudu dokonanego przez Wszechmogącego Boga wskutek licznych modlitw obrońców życia, w tym uczestników Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i Duchowej Adopcji. Jestem jednym ze współorganizatorów Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci (prowadzonej od 1980 r., www.krucjata.org) oraz World Prayer for Life.
Organizatorami tych modlitw są katolicy świeccy współpracujący z Duszpasterstwem Rodziny, ale muszę mocno podkreślić, że te dwie inicjatywy modlitewne zrodziły się bezpośrednio z nauczania błogosławionego Jana Pawła II. Przytoczę Jego zdanie wygłoszone w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.: „I życzę, i modlę się o to stale, aby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia” i jego zapisane w encyklice „Evangelium Vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat” (nr 100).
Niech mi będzie wolno wyrazić moją potrzebę serca i tu wobec tysięcy czcicieli Miłosierdzia Bożego wyrazić moją głęboką wdzięczność wobec księży kardynałów, metropolitów krakowskich: Franciszka Macharskiego i Stanisława Dziwisza. Bez ich życzliwości, rady i pomocy tych inicjatyw modlitewnych po prostu by nie było.
Polska jest pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokratycznych zdelegalizował aborcję i wprowadził prawo chroniące nienarodzone dzieci.
Stało się to w 1993 roku, po 12 latach ufnej modlitwy tysięcy ludzi w intencji zniesienia prawa aborcyjnego i przyznanie każdemu człowiekowi prawa do życia od poczęcia. W Polsce dokonały się ogromne zmiany – dzisiaj około 80 procent Polaków opowiada się za prawem do życia, zasadniczo zmniejszyła się liczba aborcji: z około jednego miliona w latach 70. ub. wieku do około 10 tysięcy rocznie w ostatnich latach (w tzw. podziemiu aborcyjnym).
Proszę więc wszystkich was, drodzy przyjaciele, niech modlitwa będzie na pierwszym miejscu wśród wszystkich waszych działań na rzecz życia, a Wszechmogący Bóg i Matka Boża pomogą wam osiągnąć zwycięstwo w waszej walce na rzecz życia na całym świecie.