Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

W trosce o nową ewangelizację

Roz­wa­ża­nie Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, wygło­szo­ne przed modli­twą
Anioł Pań­ski w Waty­ka­nie 16 paź­dzier­ni­ka br.

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
Wczo­raj i dzi­siaj odby­wa­ło się w Waty­ka­nie waż­ne spo­tka­nie na temat nowej ewan­ge­li­za­cji, któ­re zakoń­czy­ło się dzi­siej­sze­go ran­ka cele­brą eucha­ry­stycz­ną, pod moim prze­wod­nic­twem, w Bazy­li­ce św. Pio­tra. Ini­cja­ty­wa ta, zor­ga­ni­zo­wa­na przez Papie­ską Radę Krze­wie­nia Nowej Ewan­ge­li­za­cji, mia­ła jako głów­ny cel pogłę­bie­nie obsza­rów odno­wio­ne­go gło­sze­nia Ewan­ge­lii w kra­jach pra­sta­rej tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej i jed­no­cze­śnie zapro­po­no­wa­nie nie­któ­rych świa­dectw i waż­nych doświad­czeń. Na zapro­sze­nie odpo­wie­dzia­ło wie­le osób ze wszyst­kich czę­ści świa­ta, zaan­ga­żo­wa­nych w tę misję, któ­rą już bł. Jan Paweł II wyraź­nie wska­zał Kościo­ło­wi jako pil­ne i pasjo­nu­ją­ce wyzwa­nie.
Idąc śla­dem Sobo­ru Waty­kań­skie­go II i tego, któ­ry roz­po­czął jego wypeł­nia­nie – papie­ża Paw­ła VI – był on zarów­no gor­li­wym pro­pa­ga­to­rem misji ad gen­tes, tzn. do naro­dów i tery­to­riów, gdzie Ewan­ge­lia nie zapu­ści­ła jesz­cze korze­ni, jak i gło­si­cie­lem nowej ewan­ge­li­za­cji. To wła­śnie są aspek­ty jedy­nej misji Kościo­ła, a zatem waż­ne jest roz­wa­ża­nie ich wspól­nie w mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku, gdy w naj­bliż­szą nie­dzie­lę obcho­dzić będzie­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny.
Tak jak to uczy­ni­łem przed chwi­lą, w homi­lii pod­czas Mszy św., chęt­nie korzy­stam z oka­zji, aby oznaj­mić, że posta­no­wi­łem ogło­sić spe­cjal­ny Rok Wia­ry, któ­ry roz­pocz­nie się 11 paź­dzier­ni­ka 2012 – w 50. rocz­ni­cę otwar­cia Sobo­ru Waty­kań­skie­go II – a zakoń­czy się 24 listo­pa­da 2013 roku, w uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Uza­sad­nie­nie, cele i wytycz­ne tego Roku przed­sta­wi­łem w liście apo­stol­skim, któ­ry zosta­nie ogło­szo­ny w naj­bliż­szych dniach. Słu­ga Boży Paweł VI zapo­wie­dział podob­ny Rok Wia­ry w 1968, z oka­zji 1900. rocz­ni­cy męczeń­stwa Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, a tak­że wiel­kich zmian kul­tu­ro­wych. Uwa­żam, że w pół wie­ku od otwar­cia Sobo­ru, zwią­za­ne­go ze świę­tej pamię­ci bł. Janem XXIII, będzie sto­sow­ne zarów­no odwo­ła­nie się do pięk­na i głów­ne­go miej­sca wia­ry, obo­wiąz­ku umac­nia­nia i pogłę­bia­nia jej w wymia­rze oso­bi­stym i wspól­no­to­wym oraz czy­nie­nia tego nie tyle z punk­tu widze­nia świę­to­wa­nia, ile przede wszyst­kim na pozio­mie misyj­nym, wła­śnie w per­spek­ty­wie misji ad gen­tes i nowej ewan­ge­li­za­cji.
Dro­dzy przy­ja­cie­le, w litur­gii dzi­siej­szej nie­dzie­li czy­ta­my to, co św. Paweł napi­sał do Tesa­lo­ni­czan: „Bo nasze gło­sze­nie Ewan­ge­lii wśród was nie doko­na­ło się przez samo tyl­ko sło­wo, lecz przez moc i przez Ducha Świę­te­go, z wiel­ką siłą prze­ko­na­nia”. Te sło­wa Apo­sto­ła Naro­dów są zarów­no życze­niem i pro­gra­mem dla misjo­na­rzy dnia dzi­siej­sze­go – kapła­nów, zakon­ni­ków i świec­kich – zaan­ga­żo­wa­nych w gło­sze­nie Chry­stu­sa tym, któ­rzy Go nie zna­ją lub spro­wa­dzi­li Go jedy­nie do zwy­kłej posta­ci histo­rycz­nej. Niech Mary­ja Pan­na poma­ga każ­de­mu chrze­ści­ja­ni­no­wi, aby był waż­nym świad­kiem Ewan­ge­lii.